Scroll Top
De kleine
Lettertjes
simple

Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Zo kort en duidelijk mogelijk en met zo min mogelijk moeilijke woorden. Heb je ideeën over hoe we het nog simpeler of duidelijker kunnen maken? Laat het ons weten

Onze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op maart 2021.

Onze ‘kleine’ lettertjes zijn best groot
Algemene voorwaarden LEAN LAWYERS LLP
  1. Algemeen

1.1           Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LEAN LAWYERS LLP (LEAN), gevestigd aan de Reactorweg 47 BG (3542 AD) te Utrecht en in het handelsregister ingeschreven onder nummer 66879523. LEAN is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever c.q. cliënt (Cliënt).

1.2           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen LEAN en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van LEAN met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door LEAN ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

  1. Verplichtingen partijen

2.1           LEAN zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. LEAN staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.2           Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door LEAN verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan LEAN te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan LEAN verstrekte gegevens en informatie.

  1. Aansprakelijkheid

3.1           Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens LEAN heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens LEAN schriftelijk aan LEAN mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding jegens LEAN een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LEAN aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

3.2           Iedere aansprakelijkheid van LEAN is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover LEAN die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan LEAN in het desbetreffende kalenderjaar door Cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 5.000,00 inclusief BTW.

3.3           LEAN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van LEAN gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van LEAN en/of haar werknemers.

3.4           Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan LEAN door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

3.5           Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan LEAN verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door LEAN aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is LEAN niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

3.6           Voor dit artikel 3 wordt onder LEAN mede begrepen iedere medewerker werkzaam of vennoot van LEAN of andere personen die bij de uitvoering van opdracht betrokken zijn. Wanneer zij door Cliënt worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze voorwaarden of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling LEAN een beroep kan doen.

 

  1. Cliëntonderzoek en de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (“Wwft”)

4.1           LEAN is grond van geldende wet- en regelgeving en de op hen van toepassing zijnde gedragsregels verplicht om onder andere de identiteit van de Cliënt vast te stellen en verifiëren.

4.2.          Voor diensten die vallen onder de Wwft is LEAN verplicht een uitgebreider onderzoek naar onder andere de Cliënt uit te voeren. Indien de Wwft van toepassing is, zal Cliënt daar door LEAN over worden geïnformeerd en geldt dat LEAN pas met de dienstverlening kan aanvangen nadat de identificatie- en verificatieprocedure is afgerond.

4.3           In geval van toepassing van de Wwft is LEAN verplicht een melding te doen bij de Kamer van Koophandel indien de informatie zoals geregistreerd in het UBO-register onvolledig of onjuist blijkt te zijn. LEAN is ook verplicht onder bepaalde omstandigheden een melding te doen bij de toezichthoudende instantie(s) van door of ten behoeve van Cliënt voorgenomen of verrichte ongebruikelijke transacties.

4.4           LEAN en de in artikel 3.6 genoemde personen zijn nimmer aansprakelijk voor schade die een Cliënt heeft geleden, lijdt, of zal lijden door of in verband met de door LEAN na te leven regels zoals opgenomen in artikel 4.1 tot en met 4.3, ook als blijkt dat een bepaalde melding niet terecht was, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van LEAN.

4.5           Client vrijwaart LEAN en de in artikel 3.6 genoemde personen tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de door LEAN na te leven regels zoals opgenomen in artikel 4.1 tot en met 4.3, ook als blijkt dat een bepaalde melding niet terecht was, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van LEAN.

  1. Honorarium en betalingsverplichtingen

5.1           LEAN brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. LEAN is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen. LEAN kan, mede in verband met op de haar rustende verplichtingen zoals opgenomen in artikel 4, de daarmee gepaarde gaande onderzoekskosten bij de Cliënt in rekening brengen.

5.2           Betaling van de declaraties van LEAN dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van Cliënt uit hoofde van de nakoming door Cliënt van zijn jegens LEAN geldende betalingsverplichting ter zake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij gebreke van tijdige betaling is LEAN gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van LEAN die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

  1. Overig

6.1           LEAN en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

6.2           Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

6.3           Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van Cliënt.

6.4           Op alle aan LEAN verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling LEAN van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de werkzaamheden door LEAN, inclusief geschillen over de declaratie, zullen eerst worden beslecht overeenkomstig deze Kantoorklachtenregeling. De klachtenregeling is te vinden op: https://leanlawyers.nl/kantoor-klachtenregeling/ .

6.5           Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.

ONS PRIVACYBELEID

Benieuwd hoe we met privacy omgaan?

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.