Scroll Top
Als we (misschien)
wat fout hebben gedaan
simple

Fouten maken is menselijk, 1000-maal sorry

Sorry, sorry, 1000-maal sorry. Klanttevredenheid is extreem belangrijk voor ons. Ondanks dat kan het natuurlijk zijn dat we de plank misslaan, een foutje maken of bijvoorbeeld iets vergeten zijn. Daar mag jij dan natuurlijk niet de dupe van zijn.

Hoe nu verder?

 • We lossen je klacht graag op. Dat lukt het snelst wanneer je contact op neemt met je (vaste) contactpersoon. Bel of mail haar of hem direct of neem contact op met ons MT via mt@leanlawyers.nl of telefonisch 085 – 303 6429. 
 • Ben je niet tevreden met het antwoord? Zoek het nog hogerop en schrijf onze klachtenfunctionaris aan. Je kunt hem mailen (klachten@leanlawyers.nl) of een brief sturen per post naar onderstaand adres. Binnen 5 werkdagen heb je antwoord. Zet je in je brief of e-mail ook je eigen e-mailadres en telefoonnummer? Dan kan onze klachtenfunctionaris je mogelijk nog sneller helpen.

  LEAN LAWYERS LLP
  T.a.v. de Klachtenfunctionaris
  Reactorweg 47 bg
  3542 AD Utrecht 

Wil je exact weten hoe het werkt en de uitgebreide versie lezen van onze klachtenregeling? Lees dan hieronder verder.

Klachten, we lossen ze liefst zo snel mogelijk en samen met jou op.
Klachtenregeling LEAN LAWYERS
Klachtenregeling LEAN LAWYERS
 .
1. Begripsomschrijving
.
klacht – elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt. 
.
klager – de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit. 
.
klachtenprocedure – de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten. 
.
klachtenregeling – dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure. 
.
klachtenfunctionaris – de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen. 
.
klachtenregistratieformulier – een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure. 
.
Geschillencommissie Advocatuur – de commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt. 
.
Geschillenregeling Advocatuur – de bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten. 
.
Reglement Geschillencommissie Advocatuur – het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur is neergelegd. 
.
2. Doelstellingen
.
De doelstellingen van de klachtenregeling zijn
.
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
4. medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
5. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.
.
3. Informeren van de cliënt
.
De advocaat
.
1. wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert.
2. deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare problemen voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
3. meldt de cliënt dat het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
.
4. De interne klachtenprocedure
 .
1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken advocaat daarvan in kennis te worden gesteld.
2. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
3. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
4. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
5. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.
6. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
.
5. Registratie en classificatie van de klacht
.
1. Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier
2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht
3. De klacht wordt geclassificeerd
  • naar wijze van indiening als (A) mondeling of (B) schriftelijk
  • naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën
  • I. klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat
  • II. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
  • III. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening
  • IV. klachten over praktijkvoering in het algemeen
4. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.
.
6. Verantwoordelijkheden
.
1. De betrokken advocaat en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.
3. De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
4. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.
5. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.
6. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.
7. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
.
7. Analyse van de klachten
.
1. De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit.
3. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse.
4. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
.
8. Intern bespreken
.
1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken.
2. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland.
3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.
.
9. Preventieve actie
1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.
.
U kunt uw klacht per e-mail indienen (klachten@leanlawyers.nl) ter attentie van de Klachtenfunctionaris.
LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.