Scroll Top
Vrije advocaatkeuze
bij rechtsbijstand
verzekering
LAAT HET MAAR DUIDELIJK ZIJN.
Wij gaan tot het gaatje. Altijd.

Vrije advocaatkeuze &
rechtsbijstandverzekering – altijd van toepassing

Rechtsbijstandverzekeraars weigeren vrije advocaatkeuze

In situaties waar je behoefte hebt aan juridische bijstand en voor deze rechtsbijstand verzekerd bent, schuift de rechtsbijstandverzekeraar een eigen of een haar gelieerde jurist of advocaat naar voren. Dit hoef je echter lang niet altijd te accepteren.

De rechtsbijstandverzekeraar laat je natuurlijk het liefste bijstaan door een jurist die bij haar in dienst is. Op zich logisch, want dan zijn de kosten het laagst. Als je dekking hebt gekregen en het op een procedure aankomt, dan heb je feitelijk altijd het recht om je eigen advocaat te kiezen. Dat noemen we vrije advocaat keuze. In dat geval worden de kosten voor een externe advocaat door de verzekeraar vergoedt. Alhoewel lang niet alle rechtsbijstandverzekeraars dit erkennen, is dit al verschillende keren door het Europese Hof van Justitie – lees: het hoogste rechtsorgaan in Europa – bevestigd.

Second opinion

Nu je met een rechtsbijstandverzekering het financiële risico (zoveel als mogelijk) overdraagt aan de verzekeraar, heeft de verzekeraar niet altijd hetzelfde belang. Daarnaast willen de visies over hoe jouw zaak te behandelen nog al eens uit elkaar lopen. Twijfel je hierover en/of wil je een second opinion aanvragen op kosten van de verzekeraar, dan kan dat nagenoeg altijd.

Lees hier meer over in onze blog over de second opinion en bijvoorbeeld ook de klachten- en/of geschillenregeling door hier te klikken. Belangrijk om te onthouden is, dat de advocaat die deze second opinion verzorgt – op basis van de vrije advocaatkeuze – ook altijd door jouzelf gekozen kan worden.

Wil je daar meer over weten of direct een second opinion regelen, laat het ons dan weten.

Vrije advocaatkeuze – wat houdt dit in?

Op basis van dit Europees rechtelijke recht heb je de mogelijkheid om altijd voor een procedure je eigen keuze qua advocaat te maken. Zowel bijv. voor zowel procedures bij de rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad als ook het UWV of bijvoorbeeld de Raad van State of Centrale Raad van Beroep. Volgens het Europese Hof van Justitie mag de rechtsbijstandverzekeraar daar geen onderscheid in maken.

Artikel 4:67 Wft lid 1 bepaalt verder ook dat een rechtsbijstandverzekering er zorg voor draagt dat in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt bepaald dat de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere juridisch deskundige te kiezen.

Kortom, je hoeft dus niet akkoord te gaan met de advocaat die door de rechtsbijstandverzekeraar voorstelt, maar kunt zelf een onafhankelijke advocaat laten benoemen.

Bevestigd in Europese rechtspraak en door het Europese Hof van Justitie

Dat je in 99% van de gevallen bij een juridische procedure als verzekerde recht hebt op het kiezen van je eigen advocaat is, zoals gezegd, al heel vaak door het Europese Hof van Justitie bevestigd. We bespreken hierna graag kort de meest belangrijkste Europese uitspraken.

 • De Büyüktipi/Achmea zaak (7 april 2016 – C-5/15)Büyüktipi was voor rechtsbijstand verzekerd en wenste zich te laten bijstaan door een in AWBZ-indicatiezaken gespecialiseerde advocaat en beriep zich bij Achmea, waar hij een rechtsbijstandverzekering had lopen, op vrije advocaatkeuze. Achmea weigerde dit, stellende dat deze bezwaarprocedure niet kwalificeert als een gerechtelijke of administratieve procedure in de zin van richtlijn. Büyüktipi heeft deze afwijzing vervolgens bij de rechtbank aangevochten en de zaak werd uiteindelijk voorgelegd aan de Europese rechter.Het HvJ EU overwoog dat conform de doelstellingen van Richtlijn 87/344/EEG de belangen van de verzekerde ruim beschermd dienen te worden. Een uitlegging van het begrip ‘administratieve procedure’ in de zin van artikel 4 lid 1 van Richtlijn 87/344/EEG zoals Achmea in het hoofdgeding bepleit, zou de door de wetgever van de Europese Unie gebruikte uitdrukking ‘administratieve procedure’ van haar betekenis ontnemen.

  Volgens het Europese Hof brengt het toepasselijke artikel (art. 4 lid 1 van Richtlijn 87/344/EEG) op zo’n manier moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip ‘administratieve procedure’ ook omvat de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan waarin dat orgaan een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft.

  Büyüktipi maakte als verzekerde dus terecht aanspraak op de vrije advocaatkeuze en Achmea diende hem dus zelf een advocaat te laten kiezen voor deze bezwaarprocedure.

 • De Eschig/Uniqa zaak (10 september 2009 – C 199/08)De procedure tussen de heer Eschig en de rechtsbijstandverzekeraar Uniqa zag op het verzoek van Eschig aan Uniqa om onder zijn rechtsbijstandverzekering de advocaatkosten vergoeden die verband hielden met het verhalen van bepaalde door Eschig geleden schade.De Oostenrijkse rechter richtte zich uiteindelijk tot het HvJ EU en verzocht het Hof om zich nader uit te laten over de vraag of artikel 4 van de richtlijn zo moet worden uitgelegd dat de rechtsbijstandverzekeraar zich het recht mag voorbehouden om zélf de rechtshulpverlener (voor alle betrokken polishouders) te kiezen als een groot aantal polishouders schade lijdt door eenzelfde gebeurtenis.
  Het HvJ overwoog bij de beantwoording van deze vraag dat art. 4 van de richtlijn zo moet worden uitgelegd dat de rechtsbijstandverzekeraar zich niet het recht kan voorbehouden zelf de rechtshulpverlener voor alle betrokken verzekerden te kiezen op het moment dat een groot aantal polishouders schade lijdt door hetzelfde feit. Het HvJ EU wijst er daarbij op dat onder meer art. 4, 6 en 7 van de richtlijn en de bij die bepalingen aan de verzekerde verleende rechten ertoe strekken de verzekerden ruim te beschermen.

  Bovendien blijkt uit de formulering van art. 3 tot en met 5 van de richtlijn dat aan iedere polishouder een algemeen en autonoom recht is verleend om binnen de grenzen van die artikelen zijn rechtshulpverlener vrij te kiezen. Ook heeft art. 4 een algemene strekking en een bindend karakter, aldus het HvJ EU.

  Een rechtsbijstandverzekeraar kan dus niet bedingen dat hij bij een massaschadegeval zelf de advocaat aanwijst voor alle betrokken verzekerden.

Vrije advocaatkeuze inroepen?

De advocaten van LEAN LAWYERS adviseren en procederen zeer veel en worden met grote regelmaat ingeschakeld op basis van de vrije advocaatkeuze. Je kunt ons altijd telefonisch (088 – 303 64 29) of per e-mail (vrijadvocaatkeuze@LEANlawyers.nl) benaderen en overleggen met onze gespecialiseerde advocaten over je zaak.

Wil je als verzekerde direct een beroep doen op de vrije adocaatkeuze, dan is dit voor jou gratis en dient de verzekeraar de kosten hiervoor te betalen. De rechtsbijstandverzekeraar geeft ons dan de opdracht en wij spreken met jouw verzekeraar een vaste prijs af of geven een duidelijke begroting. Dit zodat dit ook geen probleem voor de verzekeraar kan zijn.

Neem gerust vrijblijvend contact op

Indien je dus vragen hebt, neem dan meteen vrijblijvend per mail (vrijadvocaatkeuze@LEANlawyers.nl) of telefonisch (088 – 303 64 29) contact met ons op.

Onze advocaten en juridische assistenten helpen je altijd graag verder!

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.