Scroll Top
Aansprakelijkheid
van bestuurders
FaillissementAdvocaat.nl wijst – al sinds 2007 – de weg
Raadpleeg de specialisten van LEAN LAWYERS
simple
Laat Je Altijd Adviseren door Gespecialiseerde Advocaten
Aansprakelijk stellen bestuurders BV

Bestuurdersaansprakelijkheid

De basis binnen het Nederlandse recht is dat bestuurders van rechtspersonen (zoals die van een BV en NV) niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van de betreffende rechtspersoon. Dit is voor veel ondernemers een belangrijke reden om met een rechtspersoon als een BV of NV te ondernemen. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij dit wordt doorbroken en bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk zijn voor de (bedrijfs)schulden. Wat zijn de belangrijkste redenen voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Onbehoorlijke taakvervulling door bestuurders

Volgens de Nederlandse wetgeving dienen bestuurders hun taak voor BV’s naar behoren uit te voeren. Dit noemen we de interne verantwoordelijkheid/ interne aansprakelijkheid van de bestuurder.

Ernstig verwijt

Indien een bestuurder zijn taak niet naar behoren vervult, kan BV de bestuurder dan ook aansprakelijk stellen voor de daaruit voortvloeiende schade voor de vennootschap.

Bestuurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien er niet sprake is van ‘ernstig verwijtbaar’ gedrag en/of niet hebben nagelaten maatregelen te nemen om de gevolgen van eventueel wanbeheer te vermijden.

Meerdere bestuurders – hoofdelijk aansprakelijk

Is er sprake van meerdere bestuurders? In dit geval geldt de collectieve verantwoordelijkheid (beter gezegd: hoofdelijke aansprakelijkheid) voor elke bestuurder. Daarbij is elke bestuurder feitelijk medeverantwoordelijk voor de goede uitvoering van de bestuursverplichtingen.

Indien grove nalatigheid bij de vervulling van de taak van het bestuur wordt geconstateerd, komt dit toe aan het bestuur als geheel en zijn dus alle bestuursleden gezamenlijk en hoofdelijk (lees: individueel) aansprakelijk voor de schade.

Disculperen

Individuele bestuurders kunnen zich echter verontschuldigen door naar de andere bestuurder(s) te wijzen. Dit noemen we ‘disculperen’. Hierbij dient hij dan te bewijzen dat hij (persoonlijk) niet verantwoordelijk is voor het gebrek en dus niet nalatig is geweest in het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen te vermijden.

Onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid

Uitgangspunt is dat alleen de BV aansprakelijk is voor schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen jegens anderen. Mochten er echter bijzondere omstandigheden zijn, dan kan naast de BV ook de directeur-bestuurder hiervoor verantwoordelijk zijn en aansprakelijk gesteld worden.

Persoonlijk toe te rekenen?

In dat geval moet de directeur-bestuurder ook echt persoonlijk verantwoordelijk zijn. De directeur-bestuurders pleegt in dat geval een onrechtmatige daad tegen anderen. Hij/zij maakt op die manier inbreuk op het recht van een ander of handelt in strijd met een wettelijke plichten en/of rechten of de zogeheten ‘maatschappelijke zorgvuldigheid’. Het handelen van de BV kan de directeur-bestuurder in dat soort gevallen dan persoonlijk worden toegerekend.

Wist of behoorde te weten

Van een onrechtmatige daad kan bijvoorbeeld sprake zijn, wanneer de directeur-bestuurder bij het aangaan van een specifieke overeenkomst wist of behoorde te weten dat de BV niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en ook geen verhaal kan bieden.

Opzettelijk verhinderen van nakoming

Ook als de directeur of bestuurder de BV opzettelijk verhindert om aan haar verplichtingen jegens de betreffende schuldeiser na te komen, opzettelijk een derde schade berokkent of de BV daartoe aanzet, begaat de directeur-bestuurder een onrechtmatige daad en kan het gevolg hiervan zijn dat hij (of zij) aansprakelijk is voor de geleden schade.

Schijn van kredietwaardigheid / plotseling beëindigen financiering

Ook het handhaven van de schijn van kredietwaardigheid van de BV kan een directeur-bestuurder in sommige gevallen worden aangerekend. Daarnaast is het denkbaar dat de moedermaatschappij/aandeelhouders altijd nauw betrokken zijn bij de financiën van de dochteronderneming, maar de financiering van de dochteronderneming plotseling beëindigen en schuldeisers daarmee (zonder reden) benadelen. Vaak is dit bewijstechnisch een lastige situatie, maar ook dit soort situaties kan leiden tot onrechtmatig handelen van de directeur-bestuurder. 

Aansprakelijkheid bij faillissement

Is de BV failliet verklaard? De bestuurders (en de zogeheten medebeleidsbepalers) kunnen dan gezamenlijk en/of individueel (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor de hoogte van de schulden van de failliete BV. Dit is het geval wanneer het bestuur duidelijk zijn taken niet naar behoren vervult en het niet naar behoren uitvoeren van deze taken als de belangrijkste oorzaak van het faillissement kan worden beschouwd.

Administratieve verplichtingen van de bestuurders

Volgens de geldende wet- en regelgeving leidt het niet naleven van de administratieve verplichtingen van bestuurders en/of het niet tijdig (laten) publiceren/ deponeren van jaarrekeningen tot een weerlegbaar vermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid. De curator hoeft dan feitelijk alleen te wijzen op het feit dat het bestuur aan zijn bestuurlijke c.q. administratieve verplichtingen heeft voldaan.

Gebrekkige uitoefening van bestuurstaken

In zo een geval wordt wettelijk gezien aangenomen dat de gebrekkige uitoefening van de taak van het bestuur een belangrijke reden voor faillissement is. Aansluitend moeten de individuele bestuurders weerleggen dat het faillissement niet het gevolg is van deze onvolledige/ onzorgvuldige vervulling van zijn (of haar) taken. 

Dit is vaak een lastige, maar zeker niet onmogelijk opgave.

Verjaringstermijn van drie jaar

De verjaringstermijn die hierbij geldt is drie jaar. De curator kan op grond van de wet een dergelijke vordering slechts instellen tegen de bestuurder wanneer het gaat om onbehoorlijke taakvervulling in de periode van drie jaar voorafgaand aan faillietverklaring.

Doorstarten na faillissement?

Gespecialiseerde Advocaten nodig

Wanneer je als bestuurder/directeur aansprakelijk gesteld wordt en/of wanneer je als organisatie een (oud-)bestuurder/directeur aansprakelijk wil stellen, is het belangrijk dat er snel en efficiënt gehandeld wordt. Een advocaat met expertise op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid biedt hierbij uitkomst. Deze advocaat zorgt ervoor dat jouw belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Op deze manier worden jouw belangen zo optimaal mogelijk beschermd.

Advocatenkantoor LEAN LAWYERS is gespecialiseerd in de begeleiding van aansprakelijk gestelde bestuurders, heeft er al tientallen zaken naar volle tevredenheid behandeld en staat 24/7 voor jou klaar. Wij bieden je de beste advocaten die er zijn, dus twijfel niet en neem contact op!

Neem contact op via ervaar@leanlawyers.nl of per telefoon 085 – 303 64 29.

We helpen je graag verder!

Plan van Aanpak – Doorstart realiseren

Andere redenen voor bestuurdersaansprakelijkheid

Er zijn verschillende andere situaties denkbaar waarin directeur-bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden (en zijn). Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid van een bestuurder richting de Belastingdienst als hij het faillissement van BV niet tijdig meldt in verband met te betalen belastingen, verzekeringspremies of pensioenverplichtingen. Dit noemen we het te laat melden van betalingsonmacht.

De verantwoordelijkheden van bestuurders kunnen ook het gevolg zijn van misleidende publicatie van jaarrekeningen, overtredingen van wetten op het gebied van economische fraude en/of bijvoorbeeld het plegen van milieudelicten door de betrokken rechtspersoon/BV.

Dividenduitkeringen goedkeuren

Tot slot zien we ook vaak dat aansprakelijk stelling van de bestuurders speelt wanneer de directeur-bestuurder het dividenduitkeringsbesluit goedkeurt en uitvoert, terwijl de BV niet in staat is (en/of blijkt) om na deze uitkering nog aan haar (financiële en/of contractuele) verplichtingen aan derden te voldoen.

Indien de bestuurders weten of redelijkerwijs voorzien dat de BV na de uitkering niet in staat zal zijn de openstaande en nog op te komen schulden te betalen, kunnen de bestuurders ook hoofdelijk c.q. individueel aansprakelijk jegens de vennootschap voor eventuele tekortkomingen die door de uitkering worden veroorzaakt. Steeds vaker zien we ook dat derden/ schuldeisers directeuren en bestuurders op basis van deze gedachte ook aansprakelijk stellen.

Zorg er als directeur-bestuurder dan ook altijd voor dat het voortbestaan ​​van uw BV niet in gevaar komt door betalingen/uitkeringen die samenhangen met bijv. dividend.

Faillissementsrecht
specialisten

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen bieden 24/7 hulp
bij (het aanvragen van) faillissementen, reorganisaties, herstructureringen, doorstarten,
aansprakelijkstelling en bestuurdersaansprakelijkheid.

Proyek 264
Dries Beljon
Advocaat | Co-Founder
Proyek 327_1
Paul van den Berg
Advocaat | Co-Founder
Eveline Londeman
Eveline Londeman
Advocaat | Lean Lawyer
Proyek 329_2
Sanita Meijer
Advocaat | Lean Lawyer
Lonneke Wouters - avatar new
Lonneke Wouters
Advocaat | Lean Lawyer
Arnoud-Gemke-LEAN-LAWYERS-LLP-wit
Arnoud Gemke
Advocaat | Lean Lawyer
Avatar Roos Dagmar
Roos Dagmar
Jurist | Lean Lawyer
Proyek 271_1
Bob van Oevelen
Senior jurist | Lean Associate**
Doorstarten na faillietverklaring
Doorstart maken

Doorstarten na faillietverklaring; een doorstart maken is geen appeltje-eitje. Lees er meer over of neem direct contact op!

Uitstel van betaling

Dit wordt ook wel surseance van betaling genoemd. De advocaten van LEAN zijn ware specialisten en vertellen er meer over in dit artikel.

Als bestuurder aansprakelijk gesteld door faillissement
Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheid? Aansprakelijk gesteld door curator, bank of leverancier? Wij stellen je gerust.

De curator - wat is een curator en wat doet hij of zij
Curator en zijn rol

Wat mag een curator wel en wat niet? Wat doet een curator en voor wie treedt hij op?

Herstructureren en reorganiseren na faillietverklaring
Herstructurering

Wat is een herstructurering? En hoe doe je dit (wel of niet) middels een faillissement?

175
JAAR
ERVARING
Voor als jij / jouw organisatie in moeilijkheden zit
Wij maken het graag simpel

Dreigt er een faillissement en/of zoek je naar manieren om een faillissement te voorkomen of wil je een faillissement aanvragen? De failissementsrecht-advocaten van LEAN zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving.

Win dan ook altijd advies in bij ons als gespecialiseerde faillissementsadvocaten. LEAN geeft je het strategische advies wat je nodig hebt om je uitdagingen aan te gaan en je doelen te bereiken. Bij ons krijg je niet alleen algemeen juridische advies, maar praktijkgerichte oplossingen. Wij helpen je daadwerkelijk keuzes te maken.

Dit alles om jou sneller en efficiënter dan welk ander kantoor dan ook van specialistische knowhow te voorzien. Dat alles tegen een transparante en faire prijs.

Dat noemen wij: Law made simple. Niets meer, niets minder

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.