Scroll Top
Doorstarten
na faillissement?
FaillissementAdvocaat.nl wijst – al sinds 2007 – de weg
Raadpleeg de specialisten van LEAN LAWYERS
simple
Laat Je Altijd Adviseren door Gespecialiseerde Advocaten
Doorstarten na faillietverklaring, hoe werkt dat?

Doorstarten na faillietverklaring, kan dat?

Ja zeker. Als een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert en de stroom lijkt te veranderen, kan het proberen waard zijn om de goede/winstgevende activiteiten te redden met een zogeheten doorstart (een ‘reboot’). De vennootschap wordt dan eerst failliet verklaard, al dan niet met verzoek van aandeelhouders, voordat men verder gaat met de afgeslankte en/of winstgevende activiteiten.

Curator probeert zoveel mogelijk ‘te verdienen’

De rechtbank benoemt na het uitspreken het faillissement een curator die de activa (de ‘boedel’) moet liquideren (vereffenen) en de daaruit voortvloeiende gelden – na aftrek van kosten – onder de schuldeisers moet verdelen.

Het is na het uitspreken van het faillissement altijd zaak snel te handelen en bij voorkeur al een goed doordacht plan te hebben voor de doorstart.

Doorstarten = wettelijk toegestaan

Wij worden dan ook regelmatig benaderd door stakeholders die zich afvragen hoe ze opnieuw moeten beginnen, nadat het bedrijf failliet is verklaard. Dit is vaak onbegrijpelijk voor buitenstaanders en voelt ook vaak onaanvaardbaar voor de getroffen schuldeisers.

Als schuldeiser heb je immers meestal de pech dat een faillissement meestal niet tot betalingen van de openstaande vorderingen leidt en dat terwijl je dan ‘ook nog’ moet accepteren dat er in de tussentijd een nieuwe onderneming is. Dit is zeker niet prettig als blijkt dat dezelfde mensen die bij het faillissement van het bedrijf betrokken zijn, ook bij deze doorstart betrokken zijn. Dit neemt echter niet weg dat het wettelijk is toegestaan.

Nieuwe BV, zelfde partijen?

Een doorstart wordt meestal uitgevoerd via een (nieuwe) BV.  Nu de oude vennootschap/ rechtspersoon failliet gaat en doorgaans niet de aandeelhouders en/of de bestuurders failliet gaan, is een doorstart door de betrokken aandeelhouders en/of bestuurders zeer wel mogelijk. Ze zijn vrij om te proberen het bedrijf door te starten nadat het eerder failliet is gegaan. 

Tweede kans

Curatoren zijn over het algemeen bereid om met deze aandeelhouders en/of bestuurders in overleg te treden, indien zij aangeven door te willen starten. Niet omdat curatoren deze partijen graag een tweede kans willen geven, maar de ervaring leert dat ze vanaf een nieuwe start vaak winstgevender zijn dan zonder een snelle doorstart.

Wanneer niet gekozen wordt voor een snelle doorstart worden bestaande activa doorgaans geveild en zijn de inkomsten vaak lager dan normaal.

(Deels) behoud van personeel

Daarnaast heeft een doorstart meestal het voordeel dat in ieder geval een deel van de medewerkers van het failliete bedrijf weer aan het werk kan blijven. Dit is voor curatoren vaak ook van belang.

De missie van de curator is immers om zoveel mogelijk geld in te zamelen en zo min mogelijk schulden te genereren. Dit om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk schuldeisers aan het einde van een faillissement (gedeeltelijk) worden gecompenseerd voor de onbetaald gebleven bedragen.

Informatievoorsprong

Hoewel curatoren proberen alle belanghebbenden gelijke kansen te bieden, is het zaak om er van uit te gaan dat de aandeelhouders en/of bestuurders van een failliete onderneming zich doorgaans het beste bewust zijn van de beschikbare activa en hun waarde. Simpelweg omdat zij aandeelhouders en/of bestuurders zijn (geweest) van de failliete onderneming en dus een informatievoorsprong hebben. Gelet hierop zijn zij over het algemeen ook in de beste positie om concurrerende voorstellen te doen.

Borgstellingen, garanties en hoofdelijke aansprakelijkheid

Ook als aandeelhouders en bestuurders van een failliete onderneming regelmatig een doorstart maken, betekent dit niet per se dat alles hun kant opvalt.  Afgezien van het feit dat aandeelhouders en/of bestuurders zich vaak persoonlijk hebben verbonden aan (een deel van de financierings)schuld van een failliete onderneming (via hoofdelijk aansprakelijk, borgstellingen of andere garanties), komt het vaak voor dat een nieuw opgerichte onderneming in relatief korte tijd ook failliet gaat. We zien vaak dat klanten te weinig vertrouwen hebben, bedrijfsprocessen niet efficiënt genoeg zijn en/of er is simpelweg te weinig markt voor dit soort bedrijven is.

Pre-pack en de stille bewindvoerder

Pre-pack is geen sinecure

Soms is het plan om een zogeheten pre-pack te organiseren. Een pre-pack voorbereiden is geen sinecure. Het is gevaarlijk om een ​​zogenaamde “stille bewindvoerder” voor te bereiden op een doorstart als onderdeel van een ‘pre-pack’.

Personeel wel of niet verplicht overnemen?

Wanneer een bedrijf wordt verkocht nadat het failliet is gegaan, worden de meeste rechten en plichten van de werknemers (op basis van ‘overgang van onderneming’) meestal niet doorgegeven aan de kopende partij. In de zogenoemde Small Steps uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat deze regel in beginsel niet van toepassing zou zijn, indien vóór faillissement een doorstart zou worden gerealiseerd.

Relatief duur?

Daarom loopt een doorstarter die een doorstart implementeert met behulp van een pre-pack het risico om alle medewerkers van het overgenomen bedrijf in dienst te moeten nemen. Pre-packs zijn vaak ook niet geschikt voor ‘kleinere’ ondernemers omdat het salaris van de stille bewindvoerder vooraf gegarandeerd dient te zijn en dit de pre-pack relatief gezien nogal duur kan maken. Dit is 1 van de redenen dat een pre-pack – ondanks dat een pre-pack wel zeker kan slagen – niet vaak wordt ingezet.

Reorganisatie via doorstart en faillissement

Wijziging organisatie en personeelsbestand

Een belangrijk aspect van een doorstart is het personeel. Dit hoeft – mits wet- en regelgeving goed in de gaten wordt gehouden – vaak niet volledig te worden overgenomen.

‘Cherry picking’ toegestaan

Als doorstartende partij kunnen de personeelsleden / medewerkers gekozen worden die van toegevoegde waarde zullen zijn in de nieuwe situatie. Dit noemen we ook wel ‘cherry picking’. Deze mogelijkheid is er omdat de wettelijke regeling dat bij een bedrijfsoverdracht alle rechten en plichten van het personeel overgaan op de overnemende vennootschap (lees: de verplichtingen bij ‘overgang van onderneming‘ niet van toepassing is bij faillissementen.

Doorstarten na faillissement?

Gespecialiseerde Advocaten nodig

Wanneer een bedrijf failliet dreigt te gaan en een doorstart moet plaatsvinden, is het belangrijk dat er snel en efficiënt gehandeld wordt. Een advocaat met expertise in faillissementsrecht kan hierbij uitkomst bieden. Deze advocaat kan ervoor zorgen dat de doorstart zo soepel mogelijk verlopen en er zo min mogelijk schade ontstaat. Bovendien kan de faillissementsrechtadvocaat ervoor zorgen dat jouw rechten zo optimaal mogelijk worden beschermd. Kortom, voor een goede afhandeling van een doorstart is het aan te raden om een expert in faillissementsrecht in te schakelen.

Advocatenkantoor LEAN LAWYERS is gespecialiseerd in de begeleiding van herstructureringen, heeft er al tientallen begeleid en staat 24/7 voor jou klaar. Wij bieden je de beste advocaten die er zijn, dus twijfel niet en neem contact op!

Neem contact op via ervaar@leanlawyers.nl of per telefoon 085 – 303 64 29.

We helpen je graag verder!

Plan van Aanpak – Doorstart realiseren

Failliet gaan en doorstarten

Gezond deel doorstarten

Een faillissement hoeft niet het einde te zijn van jouw bedrijf. Soms is een doorstart van het bedrijf dus mogelijk. Door een doorstart te maken kun je het winstgevende deel van het bedrijf voortzetten. Je kunt ook een gezond deel van je bedrijf verkopen.

In privé doorstarten (dat kan niet)

Doorstarten is alleen mogelijk als het bedrijf een rechtspersoon is, zoals BV en/of NV. De rechtspersoon gaat in dat geval failliet en niet de bestuurder en/of eigenaar. Als u een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid bent (bijvoorbeeld een VOF of een eenmanszaak), kun je deze niet doorstarten. Als particulier ben je verantwoordelijk voor jouw schulden en wordt je dus in privé (ook) failliet verklaard. 

Hoe een doorstart werkt

1. Onderhandeling met curator

De aandeelhouders, het bestuur en/of derden die een doorstart willen maken, zullen de curator de koopprijs van de benodigde activa aanbieden als onderdeel van de doorstart. In het algemeen geldt dat het essentieel is om op zijn minst goodwill te behouden. Denk hierbij niet alleen aan klantenbestand, industriële eigendomsrechten, maar bijvoorbeeld ook aan bestellingen die nog niet zijn uitgevoerd. Deze activa vormen immers de essentie van het bedrijf wat je wil overnemen. Andere activa die nodig kunnen zijn voor een succesvolle herstart, zijn vaak de inventaris en de aanwezige voorraad.

2. Koopovereenkomst – activa uit de faillissementsboedel

In geval van een doorstart wordt het zogeheten actief door middel van een koop-verkoopovereenkomst van de curator overgenomen. Dit betekent dat de activa (zoals hierboven omschreven) van een failliete vennootschap wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon tegen betaling van de koopprijs.

De schuld blijft daarbij in de failliete vennootschap (vaak de BV of NV) en de schuldeisers zijn in de regel niet in staat om de schuld te verhalen op de doorstartende partij.

3. Doorstartplan

Vaak is er een vooraf gemaakt doorstartplan. Hierbij wordt een doorstart uitvoerig voorbereid voordat het faillissement wordt uitgesproken. In dergelijke gevallen krijgt de curator direct na de faillissementsbeslissing een aanbod van de benodigde activa, bij voorkeur met voldoende onderbouwing.

De onderbouwing hiervoor kan bijvoorbeeld worden gevonden door een beoordeling/rapport door een accountant of een andere expert. Dergelijke onderbouwing worden vaak achterwege gelaten als het bedrijf tegen een relatief lage waarde wordt heropend. Als de curator inschat dat het accepteren van de ontvangen biedingen een hoger rendement zal opleveren dan het afzonderlijk verkopen van de activa (al dan niet via een veiling), is hij vaak geneigd de bieding te accepteren. Het is tenslotte zijn taak om alles wat in de faillissementsboedel zit, zo goedkoop mogelijk te verkopen.

Snelheid is tot slot erg belangrijk voor een succesvolle doorstart. Klanten en leveranciers nemen immers vaak afscheid als het toekomstige potentieel van het bedrijf niet meteen duidelijk is. 

4. Goodwill, voorraden en inventaris

Meestal zit de waarde van een doorstart in de zogeheten goodwill. Dit is immers het enige bezit dat niet kan worden verkocht als er geen interesse is om de activiteiten van de onderneming over te nemen. Daarnaast gaat het vaak over voorraden en inventaris.

In situaties waarin een doorstart niet mogelijk is, zal de curator de inventaris verkopen en openbaar veilen. Soms worden dingen direct 1-op-1 (persoonlijk) verkocht zonder een veiling als het naar verwachting (van de curator) een hoger rendement oplevert of kan leveren.

5. Doorstart en personeel failliete onderneming

Een bijkomstig voordeel van een doorstart is het feit dat het niet verplicht is het voltallige personeel over te nemen. Er kan – uitzonderingen daargelaten – worden gekozen slechts die personeelsleden waar plek voor is een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Dit noemt men ook wel ‘cherry picken’. De wettelijke regeling die geldt bij een overgang van onderneming, waarbij alle rechten en verplichtingen van het personeel overgaan op de verkrijgende vennootschap, geldt niet bij faillissementen.

6. Contracten bij een doorstart na faillietverklaring

Bij een doorstart na faillietverklaring gaan overeenkomsten anders dan arbeidsovereenkomsten niet automatisch over op de kopende partij.

Dit heeft als voordeel dat de kopende partij zelf kan bepalen welke contracten hij overneemt. Hij zal goed kunnen en moeten nadenken over de gevolgen van de overname van een specifiek contract. Bij de overname van het contract gaan immers alle rechten en verplichtingen die uit dit contract voortvloeien, inclusief schulden, over op de nieuwe contractpartner.

Nadeel kan zijn dat de leveranciers – met wie de contracten gesloten zijn – niet zo maar met de doorstartende partij in zee willen gaan en bijvoorbeeld een voorschot, depot of garantstelling dan wel betaling van openstaande facturen van de failliete partij eisen. Let wel, je bent echter niet ‘zo maar’ verplicht om als doorstarter daar aan mee te werken. 

Bezit eer gij begint, is ook hier van toepassing.

Faillissementsrecht
specialisten

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen bieden 24/7 hulp
bij (het aanvragen van) faillissementen, reorganisaties, herstructureringen, doorstarten,
aansprakelijkstelling en bestuurdersaansprakelijkheid.

Proyek 264
Dries Beljon
Advocaat | Co-Founder
Proyek 327_1
Paul van den Berg
Advocaat | Co-Founder
Eveline Londeman
Eveline Londeman
Advocaat | Lean Lawyer
Proyek 329_2
Sanita Meijer
Advocaat | Lean Lawyer
Lonneke Wouters - avatar new
Lonneke Wouters
Advocaat | Lean Lawyer
Arnoud-Gemke-LEAN-LAWYERS-LLP-wit
Arnoud Gemke
Advocaat | Lean Lawyer
Avatar Roos Dagmar
Roos Dagmar
Jurist | Lean Lawyer
Proyek 271_1
Bob van Oevelen
Senior jurist | Lean Associate**
Doorstarten na faillietverklaring
Doorstart maken

Doorstarten na faillietverklaring; een doorstart maken is geen appeltje-eitje. Lees er meer over of neem direct contact op!

Uitstel van betaling

Dit wordt ook wel surseance van betaling genoemd. De advocaten van LEAN zijn ware specialisten en vertellen er meer over in dit artikel.

Als bestuurder aansprakelijk gesteld door faillissement
Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheid? Aansprakelijk gesteld door curator, bank of leverancier? Wij stellen je gerust.

De curator - wat is een curator en wat doet hij of zij
Curator en zijn rol

Wat mag een curator wel en wat niet? Wat doet een curator en voor wie treedt hij op?

Herstructureren en reorganiseren na faillietverklaring
Herstructurering

Wat is een herstructurering? En hoe doe je dit (wel of niet) middels een faillissement?

175
JAAR
ERVARING
Voor als jij / jouw organisatie in moeilijkheden zit
Wij maken het graag simpel

Dreigt er een faillissement en/of zoek je naar manieren om een faillissement te voorkomen of wil je een faillissement aanvragen? De failissementsrecht-advocaten van LEAN zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving.

Win dan ook altijd advies in bij ons als gespecialiseerde faillissementsadvocaten. LEAN geeft je het strategische advies wat je nodig hebt om je uitdagingen aan te gaan en je doelen te bereiken. Bij ons krijg je niet alleen algemeen juridische advies, maar praktijkgerichte oplossingen. Wij helpen je daadwerkelijk keuzes te maken.

Dit alles om jou sneller en efficiënter dan welk ander kantoor dan ook van specialistische knowhow te voorzien. Dat alles tegen een transparante en faire prijs.

Dat noemen wij: Law made simple. Niets meer, niets minder

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.