Scroll Top

Prinsjesdag 2022 – Een compleet overzicht voor ondernemers en werkgevers

Prinsjesdag-2022-marjoline-delahaye-qNsZIZ11srQ-unsplash

Prinsjesdag, september 2022. Een compleet overzicht voor ondernemers en werkgevers.

We hebben de 100+ pagina tellende Miljoennota maar eens pagina voor pagina doorgenomen en zetten graag voor jou in deze blog de grootste veranderingen voor 2023 en verder op een rij.

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je graag sparren? Neem dan direct contact met ons op via 085 – 303 64 29 of ervaar@leanlawyers.nl.

Arbeidsrecht 

Minimumloon omhoog met 10%

Naar aanleiding van de toenemende inflatie hebben de coalitiepartijen en het kabinet een Koopkrachtakkoord gesloten. Eerder werd gesproken over 7,5% over 3 jaar tijd. Met het Koopkrachtakkoord wordt het Wettelijk Minimumloon verhoogd met 10% per 1 januari 2023. De AOW-uitkering is gekoppeld aan het Wettelijk Minimumloon en zal daardoor ook met 10% stijgen.  

Loondoorbetaling ziekte AOW-werknemer naar 6 weken i.p.v. 13 weken

Arbeidsongeschikte werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt hebben momenteel recht op loondoorbetaling voor een periode van dertien weken. Per 1 juli 2023 wordt deze periode verkort naar zes weken.

Dit betekent dat, wanneer de arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2023 ontstaat en de werknemer vervolgens de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, de termijn dat deze werknemer recht heeft op loondoorbetaling zes weken bedraagt.

Deze wijziging heeft betrekking op het recht op ziekengeld, loondoorbetaling bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte.

Meer dan 100 werknemers? Vanaf 2023 verplicht CO2-uitstoot werknemers registreren

Werkgevers met meer dan 100 werknemers in dienst zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht de CO2-uitstoot van reizen van hun personeel te registreren. Het gaat hierbij om al het woon-werkverkeer en al het zakelijk verkeer dat de werkgever aan werknemer vergoedt of waarvoor de werkgever aan werknemer een vervoersmiddel ter beschikking stelt. De werkgever is verplicht te rapporteren over het aantal kilometers van haar medewerkers, de gebruikte vervoersmiddelen en het type brandstof.

Wetsvoorstel Werken waar je wilt

Het Wetsvoorstel Werken waar je wilt stelt ten doel de werknemer meer ruimte te bieden in het kiezen van zijn of haar werkplek. Het verzoek van een werknemer met betrekking tot het aanpassen van diens arbeidsplaats zal op eenzelfde wijze behandeld worden als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd.

Het verzoek richt zich tot het verrichten van de werkzaamheden vanaf het woonadres van de werknemer, of vanaf een andere passende arbeidsplaats waarvan op dat moment reeds gebruikelijk arbeid wordt verricht. Daarbij zal het verzoek gepaard moeten gaan met een motivatie waarin de werknemer diens belang bij het thuiswerken onderbouwt. Dit belang dient – aldus het kabinet – te prevaleren boven het belang van de werkgever en diens onderneming.

Wet toekomst pensioenen

Volop discussie en het lijkt op een of andere manier nog geen zekerheidje, maar als het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (‘Wtp’) wordt aangenomen, wijzigt het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend. Het kabinet streeft er in ieder geval naar de wet per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Met de Wtp is beoogd het pensioenstelsel beter aan te laten sluiten op de huidige arbeidsmarkt. Als de Wtp in werking treedt zal de pensioenpremie voor alle werknemers gelijk worden. Anders gezegd: iedere deelnemer in een pensioenregeling betaalt eenzelfde premiepercentage, ongeacht de leeftijd. Als de Wtp inwerking treedt, krijgen de sociale partners en pensioenuitvoerders 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Collectiviteitskorting Zorgverzekering afgeschaft

Sommige werkgevers bieden hun personeel collectiviteitskorting op zorgverzekeringen. Met ingang van 2023 wordt de collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering afgeschaft. Collectiviteiten an sich mogen blijven bestaan. Daarnaast blijft korting op aanvullende verzekeringen ook toegestaan.

Onbelaste Thuiswerkkostenvergoeding in 2023 omhoog

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers een vrijstelling van € 2, – per dag als tegemoetkoming voor de kosten die een werknemer maakt om thuis te werken onbelast vergoeden. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd. De onbelaste thuiswerkkostenvergoeding zal in 2023 waarschijnlijk verhoogd worden naar € 2,13.

Onbelaste Reiskostenvergoeding omhoog

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat voor het eerst sinds 2006 omhoog. Momenteel is de hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer. Met ingang van 2023 wordt dit opgehoogd naar € 0,21 per kilometer en in 2024 naar € 0,23 per kilometer. 

Expats 30%-regeling mogelijk beperkt tot Balkenende-norm

Werknemers die vanuit een het buitenland naar Nederland komen om te werken kunnen, dankzij de 30%-regeling maximaal 30 procent van hun loon onbelast ontvangen. Als gevolg van deze maatregel geldt de regeling nog tot maximaal de WNT-norm. Voor de uitvoer van deze maatregel wordt een overgangsregeling vastgesteld.

Uitzendbureaus moeten in 2025 gecertificeerd te zijn        

Om misstanden tegen te gaan, komt er een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Om recht te hebben op een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden regelmatig gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het goed doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus in 2025:

  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben
  • een waarborgsom van € 100.000 betalen
  • goedgekeurde huisvesting bieden aan buitenlandse werknemers

Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer activiteiten verrichten als uitzendbureau.

Vennootschap & Onderneming

Inrichting Klimaatfonds van 35 miljard euro

Het kabinet neemt maatregelen om Nederland klaar te maken voor een klimaatneutraal en circulair 2050. Daarom is het doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot 55% reductie, en richten we ons op een reductie van circa 60% van de CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990. Om dit mogelijk te maken, heeft het kabinet een klimaatfonds opgericht van 35 miljard euro voor de komende 10 jaar, bovenop de bestaande investeringen en subsidies. Ook wordt het belastingsysteem verder vergroend’ en werkt het kabinet aan normen, bijvoorbeeld voor het gebruik van groen gas en de energie-efficiëntie van sociale huurwoningen.

Wijzigingen tarieven vennootschapsbelasting

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van € 395.000, – naar € 200.000, -. De winst van de vennootschap wordt nu eerder belast onder het hoge tarief van 25,8%. Bovendien wordt het tarief in de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19%. 

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Per 1 januari 2023 zal de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in werking treden. Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid beperkt dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) of aanmerkelijk-belanghouder gelden leent bij de eigen vennootschap waardoor langdurig belastingheffing wordt uitgesteld dat soms weer leidt tot volledig afstel van de belastingheffing. In het wetsvoorstel was eerder een beperking van de lening tot € 500.000 opgenomen. Dit belastingvrije leenbedrag wordt nu verhoogd naar € 700.000. Lees hier meer over de Wet excessief lenen.

Ter info, in september 2022 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel aangenomen. Het voorstel ligt nu voor beoordeling in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer dit voorstel aanneemt, treedt de wet in werking. De verwachting is dat dit per 1 januari 2023 is.

Verlaging doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Een DGA moet zichzelf een beloning toekennen voor de werkzaamheden die hij verricht voor de vennootschap. Dit zogenaamde ‘gebruikelijk loon’ wordt bepaald aan de hand van het loon van een vergelijkbare functie in die vennootschap. Soms is het niet mogelijk om exact bij dit loon aan te sluiten, omdat de werkzaamheden te verschillend zijn.

In de huidige wetgeving kennen we daarom een doelmatigheidsmarge waarmee het gebruikelijk loon 25% lager kan worden vastgesteld. Dit percentage is nu aangepast naar 15%. Als gevolg hiervan zal het gebruikelijke  loon moeten stijgen naar minstens € 54.400. Dit is meer dan het huidige normbedrag als dga loon van € 48.000.

Door deze aanscherping is het te adviseren om het loon van een dga samen met je accountant of boekhouder opnieuw tegen het licht te houden, in het bijzonder als het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking meer bedraagt dan € 64.000. Om het loon in 2023 aan te passen aan de nieuwe regels, is een aandeelhoudersbesluit nodig.

Laat het ons gerust weten als we je daarbij kunnen helpen.

Vervallen of verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve startups

Mogelijk vervalt per 2023 gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups. Een dga van een innovatieve startup mag zijn gebruikelijk loon vaststellen op het minimumloon. Sinds 2017 geldt deze regeling ter stimulatie van innovatieve startups en ter verbetering van hun liquiditeitspositie. Of deze regeling vervalt of wordt verlengd, hangt af van een positieve of negatieve evaluatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Miljoenennota geeft hierover helaas nog geen duidelijkheid over.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden stijgt

De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%. Het moment waarop je de akte van levering bij de notaris tekent, bepaalt welk percentage je betaalt.

Sluit je de koopovereenkomst in 2022, maar teken je de notariële leveringsakte in 2023, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Teken je de notariële leveringsakte nog in 2022 dan geldt het percentage van 8%.

Het tarief van 10,4% geldt ook voor onder meer tweede woningen, grond bestemd voor woningbouw, percelen onbebouwde grond en de verkrijging van de economische eigendom van een pand.

Fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) mogen niet meer direct beleggen in vastgoed

Een fbi mag nog wel indirect in vastgoed beleggen. Zij mag dus nog wel aandelen houden in regulier belaste dochtervennootschap die dan in vastgoed belegt.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek bij de inkomstenbelasting. Vanaf 2023 wordt dit bedrag jaarlijks stapsgewijs afgebouwd van € 6.310 naar € 900. Hiermee wil het kabinet een beter evenwicht bereiken in de fiscale behandeling van Zzp’ers en werknemers in loondienst.

Meer weten over de consequenties van Prinsjesdag?

Bel met 085 – 303 64 29 of stuur een e-mail naar ervaar@leanlawyers.nlWe helpen je graag verder.

Ervaar het verschil

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen bieden 24/7 hulp aan ondernemers en werkgevers en alles wat hen juridisch raakt.

 

Proyek 264
Dries Beljon
Advocaat | Co-Founder
Proyek 327_1
Paul van den Berg
Advocaat | Co-Founder
Eveline Londeman
Eveline Londeman
Advocaat | Lean Lawyer
Proyek 329_2
Sanita Meijer
Advocaat | Lean Lawyer
LEANLAWYERS
Douwe Cnossen
Legal Counsel | Lean Lawyer*
Lonneke Wouters - avatar new
Lonneke Wouters
Advocaat | Lean Lawyer
Arnoud-Gemke-LEAN-LAWYERS-LLP-wit
Arnoud Gemke
Advocaat | Lean Lawyer
Avatar Roos Dagmar
Roos Dagmar
Jurist | Lean Lawyer
LEANLAWYERS
The Next LEAN Lawyer?
Open sollicitaties zijn altijd welkom!

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.