Scroll Top

Wat moet je als werkgever doen als er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden?

In deze blog zal besproken worden wat je als werkgever moet doet als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Ook wordt besproken wanneer je als werkgever aansprakelijk bent voor de gevolgen van een arbeidsongeval. Welke factoren spelen hierbij een rol en wat kun je als werkgever doen om een dergelijk ongeval te voorkomen en op welke aspecten moet je letten als het gaat om vaststelling van aansprakelijkheid jegens de werknemer?

Neem contact op met je aansprakelijkheidsverzekeraar

Als er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden dan staat de gezondheid en zorg voor je werknemer natuurlijk voorop. Wanneer dit goed geregeld is dan is van groot belang dat je nagaat of en zo ja hoe je verzekerd bent voor een bedrijfsongeval. Vaak ben je verzekerd via een assurantietussenpersoon die voor jou een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een andere, vergelijkbare verzekering heeft afgesloten. Het kan óók zijn dat je direct bij een verzekeraar een verzekering hebt afgesloten. Neem in beide gevallen zo snel mogelijk contact op met de partij waar je de verzekering hebt afgesloten.

Heb je geen verzekering voor de gevolgen van een bedrijfsongeval afgesloten of heb je hier vragen over? Neem dan direct contact op met ons advocatenkantoor, dan begeleiden wij jou bij het verdere proces.

Belangrijke aspecten bij het melden aan je verzekeraar 

De verzekeringstussenpersoon en/of de (achterliggende) verzekeraar zal jouw melding van het bedrijfsongeval in behandeling nemen. Daarbij zijn voor de verzekeraar twee vragen relevant;

  1. heb jij als verzekerde dekking voor het bedrijfsongeval én;
  2. ben jij als verzekerde aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval?

Heb je verzekeringsdekking?

Bij de eerste vraag gaat het om de vraag of er (voldoende) verzekeringsdekking bestaat en of je als verzekerde gehandeld hebt volgens de voorwaarden van de verzekering. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn of je het bedrijfsongeval tijdig hebt gemeld bij je verzekeraar en of je geen uitspraken hebt gedaan over erkenning van aansprakelijkheid. Doe dit laatste nooit.

Let op! het kan misschien zo zijn dat je je verantwoordelijk voelt voor de gevolgen van een bedrijfsongeval, maar laat iedere uitspraak over aansprakelijkheid tegenover je werknemer achterwege! Meldt aan je werknemer alleen dat je het bedrijfsongeval gemeld hebt bij de verzekeraar en dat de verzekeraar of de verzekeringstussenpersoon vervolgens contact op zal nemen. De verzekeraar moet zich uiteindelijk uitlaten over de erkenning van aansprakelijkheid.

Mocht de verzekeraar – om wat voor reden dan ook – dekking weigeren, neem dan direct contact op met ons kantoor, dan begeleiden wij jou verder bij het contact met de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon en proberen we ervoor te zorgen dat je verzekeraar alsnog dekking verleent.

Beoordelen van aansprakelijkheid

De verzekeraar zal – mocht de hiervoor besproken verzekeringsdekking vast komen te staan – de aansprakelijkheid beoordelen en hierover een standpunt innemen. Omdat de verzekeraar (hoogstwaarschijnlijk) zelf niet bij het bedrijfsongeval aanwezig is geweest, zal hij van jou als verzekerde willen weten wat er gebeurd is. Van groot belang is dus dat je – waar mogelijk – getuigenverklaringen opmaakt, foto’s neemt en/of een ongevalsrapportage opmaakt. Aan de hand van deze stukken kan de verzekeraar vervolgens beoordelen of er aansprakelijkheid erkent dient te worden of dat een afwijzing meer voor de hand ligt.

Belangrijke aspecten bij beoordeling aansprakelijkheid

De zorgplicht die je als werkgever ten opzichte van je werknemer hebt, gaat (erg) ver. Zo geldt al heel snel dat je als werkgever aansprakelijk bent voor de schade die jouw werknemer als gevolg van een bedrijfsongeval leidt. Je kunt als werkgever echter wel veel doen om te voorkomen dat jouw werknemer een arbeidsongeval overkomt en dat de aansprakelijkheid voor een dergelijk ongeval vast komt te staan.

Het centrale wetsartikel in verband met werkgeversaansprakelijkheid is artikel 7:658 lid 1 BW. Op grond van dit artikel is het uitgangspunt dat je als werkgever aansprakelijk bent voor de schade die jouw werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden heeft opgelopen, tenzij je als werkgever aantoont dat je aan je zorgplicht jegens jouw werknemer voldaan hebt. Of dat laatste het geval is, moet beoordeeld worden aan de hand van de factoren die ik hierna bespreek.

Werkomgeving 

Als werkgever ben je verplicht de werkruimte, de apparaten en gereedschappen waarin of waarmee wordt gewerkt zo in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Zo dien je ervoor te zorgen dat de werkplek voldoende schoon en veilig is, dat hier beleid voor bestaat en dat je aan kunt tonen dat dit beleid ook zo veel mogelijk nageleefd wordt. Ook moet je ervoor zorgen dat alle te gebruiken apparaten voldoende onderhoud hebben gehad en aan de actuele veiligheidseisen voldoen.

Instructie en toezicht

Ook ben je als werkgever verplicht om voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

In de praktijk houdt dit een voor de werkgever verregaande zorgplicht in voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Zo dien je (onder meer) op regelmatige basis toezicht te houden op de werknemers, te kijken of zij de werkzaamheden goed en veilig uitvoeren en ook een (werkend) sanctiebeleid te hebben. Daarnaast dienen de werknemers voor de werkzaamheden voldoende instructies en scholing te hebben gehad. Ook hier geldt dat als je als werkgever in deze zorgplicht tekortschiet, dat je aansprakelijk bent voor de schade die hij/zij in de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.

Wanneer ben je als werkgever niet aansprakelijk?

De schadeplichtigheid jegens de werknemer komt op grond van artikel 7:658 lid 2 BW in twee gevallen te vervallen;

  1. als je als werkgever aantoont dat je de zorgplicht jegens de werknemer bent nagekomen óf
  2. als je als werkgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De bewijslast van dergelijke omstandigheden rust op jou als werkgever.

Heb je verdere vragen over dit onderwerp of andere aansprakelijkheids- of verzekeringskwesties? Neem dan gerust contact op via tim@LEANlawyers.nl of 085 – 303 64 29.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.