Scroll Top

Het Complete Overzicht van Veelgestelde Vragen over de NOW-regeling.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is helaas niet meer mogelijk.

Is het dan nog wel mogelijk om werktijdverkorting i.v.m. een andere oorzak aan te vragen?

Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus (covid-19) kan géén gebruik meer worden gemaakt van werktijdverkorting. Dit omdat de totale regeling op 17 maart 2020 door het Kabinet is ingetrokken.

Ik heb al werktijdverkorting aangevraagd. Hoe gaat dit dan nu verder?

De aanvraag voor werktijdverkorting op basis van de ingetrokken regeling wordt nu beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke NOW-regeling. Wel zal door het Kabinet aanvullende informatie opgevraagd worden.

Ik heb al een toekenning voor werktijdverkorting ontvangen. Wat nu?

In dat geval blijft deze vergunning van kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, zit die verlenging er niet meer in. Je dient dan gebruik maken van de NOW-regeling.

Als je al gebruik maakt van werktijdverkorting, kun je dan ook een aanvraag voor de NOW-regeling doen?

Ja dat kan.  Wanneer er vervolgens een ‘samenloop’ optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de werktijdverkorting wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met mei.

Voor wie is de NOW-regeling bedoeld

Wie kan een beroep doen op de NOW-regeling?

De NOW-regeling is bedoeld voor alle werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. De omzetdaling wordt bepaald op basis van het gemiddeld over 2019, dus niet in vergelijking tot de laatste 3 maanden voor aanvraag of dezelfde maanden in 2019.

Werkgevers die aanspraak maken op de NOW hoeven overigens niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%.

Geldt de NOW voor alle werknemers?

Deze subsidie wordt verstrekt voor de loonkosten van de werknemers die ook echt in dienst zijn bij de werkgever én die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Personen met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de regeling. Niet-verzekerde en vrijwillig-verzekerde DGA’s vallen niet onder de reikwijdte van de regeling.

Flexibele contracten

Je kunt als werkgever ook een NOW-subsidie ontvangen voor flexibele werknemers (voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen). De NOW-regeling is namelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever géén loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract.

Payroll- en uitzendcontracten

Voor payroll- en uitzendcontracten geldt dat de respectievelijk payroll- en uitzendbureaus de werkgevers zijn. Dat betekent dat deze bureaus de subsidie zullen moeten aanvragen. Dus niet de werkgevers waar deze werknemers feitelijk ook echt werken. Voor payroll- en uitzendbureaus  gelden dan dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Is het in dienst houden van flexibele werknemer een voorwaarde?

Het in diens houden van personeel met een flexibel contract is geen voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de NOW-subsidie.

DGA’s

De NOW-regeling geldt helaas niet voor het loon van directeur grootaandeelhouders (DGA’s) die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Ze geldt echter wel voor DGA’s die wel verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Geldt de NOW-regeling ook voor medewerkers die pas per 1 maart in dienst zijn gekomen?

Ja, de subsidieaanvraag geldt voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20% in een aaneengesloten driemaanden periode vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Als je als werkgever kiest voor een latere meetperiode (omdat het effect pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt), blijft de loonsom wel gewoon de loonsom van maart, april, mei 2020.

Komen ook werkgevers die hun zaak uit voorzorg hebben gesloten in aanmerking voor NOW?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW-subsidie mits zij verder aan  de voorwaarden voldoen.

Geldt de NOW-regeling ook voor nulurencontracten?

Ja, de NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever géén loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract.

De NOW-regeling is gebaseerd op de loonsom in 2020 (of die van november 2019 als de gegevens van januari 2020 nog niet bekend zijn). Het meest praktisch is daarom om de hoogte van het loon dat aan de werknemers met een nulurencontract wordt doorbetaald te baseren op hun loon in januari 2020 (of november 2019 als de gegevens van januari 2020 nog niet bekend zijn), uiteraard tenzij de oproepkrachten in werkelijkheid meer uren werken.

Kan ik NOW-subsidie aanvragen voor een onderdeel van mijn concern?

Nee, dat kan niet. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat het in jaarrekeningenrecht gebruikelijk is.

Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern dus geen tegemoetkoming. Het is aan het concern om, als het hele concern geen of beperkt omzetverlies heeft, verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies.

Kan ik voor mijn loon als DGA ook NOW-subsidie krijgen?

Nee, zoals hierboven aangegeven kan dat niet. Werkgevers die in aanmerking komen voor de NOW krijgen een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij de werkgever én die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen daarmee dus niet onder de reikwijdte van de regeling.

Vallen stagiaires die bij ons rondlopen ook onder de NOW-regeling?

Ja, als de stagiaire een stagevergoeding ontvangt waarover premies werknemersverzekeringen betaald worden, dan vallen die stagiaires ook onder de NOW-regeling.

Vallen BBL-leerlingen ook onder de NOW-regeling?

Ja, over het loon van BBL-leerlingen worden ook premies werknemersverzekeringen betaald. Dit betekent dat ook BBL-medewerkers onder de NOW-regeling vallen.

Voorwaarden en ontslagverbod

Welke voorwaarden gelden voor de NOW-regeling?

Werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden met als startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei 2020, kunnen deze subsidie aanvragen.

Aan deelname aan de regeling zijn, gelet op het doel ervan  twee belangrijke voorwaarden verbonden:

 1. de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en
 2. de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Hiervoor geef je ook een intentieverklaring richting het UWV af.

Is het in dienst houden van mijn flexibele werknemers een voorwaarde voor de NOW-regeling?

Nee, dat is het niet.  Vanwege de wens om snel tot een voor de uitvoering hanteerbare regeling te komen is dan ook gekozen deze voorwaarde niet toe te voegen.

Wat als ik dan toch werknemers heb ontslagen of ga ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen?

Als je als werkgever toch ontslag hebt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) wordt ingetrokken, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd.

Hoewel de NOW-subsidie, als de loonsom van maart, april en mei 2020 samen lager is dan drie maal de loonsom van januari 2020 (of van november 2019 als de cijfers van januari 2020 nog niet bekend zijn), één op één wordt verlaagd met die lagere loonsom, is dat bij verlaging vanwege bedrijfseconomische ontslagen niet zo.

Bij verlaging van de loonsom vanwege bedrijfseconomische ontslagen wordt de verlaging vermeerderd met 50%. Dit heeft het Kabinet gedaan om tot uitdrukking te brengen dat de werkgever zijn commitment heeft geschonden om zulke ontslagaanvragen niet in te dienen.

Ter illustratie

Als de werkgever toch ontslag aanvraagt en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. De lonen over januari 2020 van de werknemers voor wie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd, worden vermeerderd met 50% om tot uitdrukking te brengen dat de werkgever zijn commitment heeft geschonden om zulke ontslagaanvragen niet in te dienen. Vervolgens wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 3 – de subsidie heeft immers betrekking op drie maanden – en vermeerderd met de reguliere opslag voor werkgeverslasten van 30% en de factor 0,9 voor het percentage van subsidieverlening. Dat geheel wordt op de subsidie in mindering gebracht.

Bijvoorbeeld
Berekening NOW-subsidie

Een werkgever heeft een omzetverlies van 50%. Hij krijgt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90% van zijn loonsom. Hij had in januari 2020 een loonsom van € 1.000.000. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.755.000 in totaal.
Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 1.404.000.

 • 0,5 = 50% omzetverlies
 • € 1.000.000 = loonsom januari 2020
 • 3 = 3 maanden (maart, april, mei)
 • 1,3 = + 30% ivm aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag
 • 0,9 = 90% wordt door de NOW-regeling vergoed

Stel dat deze werkgever in april 2020 voor een aantal werknemers ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt en dat deze werknemers gezamenlijk in januari € 200.000 verdienden. Het bedrag dat de werknemers in januari verdienden, wordt dan vermenigvuldigd met 1,5 (+ 50% vanwegen de ontslagaanvragen), vervolgens met 3 aangezien de subsidie betrekking heeft op drie maanden, en vervolgens met de gebruikelijke factoren 1,3 (+ 30% vanwege aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag) en met 0,9 (omdat 90% van de loonsom wordt vergoed).

De subsidie wordt dan dus verlaagd met (€ 200.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.053.000.
Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt daarmee (€ 1.755.000 – € 1.053.000) = € 702.000.

Als de loonsom niet vanwege ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische gronden is gedaald, maar om andere redenen, bijvoorbeeld omdat flexibele werknemers niet worden doorbetaald of omdat tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn geëindigd, dan geldt de opslag van 50% niet. Bij dezelfde gegevens zou de subsidie dan dus worden verlaagd met (€ 200.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 702.000.

Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt in dat geval dus (€ 1.755.000 – € 702.000 =) € 1.053.000 =. Dit betekent een verschil van € 351.000.

Kent de NOW een inkomensplafond?

Ja. Als het inkomensplafond is maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer. Voor zover het loon boven € 9.538 per maand komt, komt dat meerdere dus niet voor subsidie in aanmerking.

Voor welke periode geldt de NOW-regeling?

De NOW-regeling voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt nadrukkelijk open gehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat een eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt.

Gelden voor de verlenging van de NOW-regeling andere regels?

Dat is nog niet bekend, maar het Kabinet heeft aangegeven dat er mogelijk nadere voorwaarden aan de regeling toegevoegd zullen worden. Deze voorwaarden zullen dan waarschijnlijk worden gerelateerd aan de omstandigheden van dat moment en kunnen beperkend zijn voor de toegang tot de regeling of de hoogte van de uitkering.

Mogen we arbeidscontracten nog beëindigen (bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden), als NOW-subsidie is aangevraagd?

Van de werkgever die een NOW-tegemoetkoming aanvraagt wordt verlangd dat hij geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020.

Gedurende deze periode is het nog wel mogelijk om een arbeidscontract te beëindigen op andere ontslaggronden (disfunctioneren bijvoorbeeld). Het blijft ook mogelijk om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden of met instemming van de werknemer te beëindigen of om een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt wel verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom (door het aflopen of beëindigen van een arbeidscontract) zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken.

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Als sprake is van een lagere loonsom als gevolg van bedrijfseconomische ontslagaanvragen, dan wordt de vermindering van de subsidie met 50% verhoogd.

Mogen we pas mensen ontslaan na afloop van de meetperiode voor omzetdaling? Of na afloop van de periode maart-april-mei?

Voor de bepaling van de NOW-subsidie kiest de werkgever een periode waarover de omzetdaling berekend wordt. Die periode heet de meetperiode.

Van de werkgever die een NOW-tegemoetkoming aanvraagt wordt verlangd dat hij géén ontslag wegens bedrijfseconomische aanvraagt voor zijn werknemers in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. De sanctie hierop is een verlaging van de subsidie.

Als de loonsom lager is omdat de werkgever ontslag van werknemers op bedrijfseconomische gronden heeft aangevraagd, dan wordt dat deel van de loonsomverlaging verhoogd met 50% .

Daarnaast heeft de werkgever die een NOW-aanvraag een inspanningsverplichting om de loonsom in de periode maart-april-mei 2020 zoveel als mogelijk gelijk te houden. Dit laatste betekent niet dat hij tijdelijke contracten niet mag verlengen of flexibel personeel niet mag laten gaan. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei hierdoor echter lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Aanvraagprocedure bij UWV

Is er voor het aanvragen van de NOW-regeling e-herkenning nodig?

Nee, voor de NOW-regeling is geen e-herkenning nodig.

Vanaf wanneer en waar kan ik de NOW-regeling aanvragen?

Het UWV zal het loket voor de NOW op maandag 6 april om 9:00 uur openen.

Wat heb ik nodig voor de NOW-aanvraag?

Vanaf maandag 6 april 2020 9.00 uur kunnen werkgevers NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op de website van het UWV staat.

Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

 • bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon;
 • als je werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer van die aanvraag;
  • het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer;
  • voor ieder loonheffingennummer moet een aparte aanvraag worden ingediend.
 • de 3 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht (met als startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei);
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling waar de NOW-subsidie op betaald moet worden;dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan je terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • Let op: je kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet je een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaar je dat:

 • je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest;
 • je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag;
 • je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen;
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd;
 • je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij het bepalen van de omzetdaling kan je de volgende stappen doorlopen:

 • je vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, dan kan je aangeven dat je de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft in deze gevallen wel gewoon de loonsom van maart, april, mei 2020.
 • de verwachte omzet in de drie maanden van de door jou gekozen meetperiode (maart t/m mei of april t/m juni of mei t/m juli) en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
 • Op basis van deze gegevens bereken je het omzetverlies in procenten. Dat percentage moet je op het aanvraagformulier ingevullen.
 • Het formulier bevat een nadere toelichting voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld als het bedrijf niet bestond gedurende geheel 2019 of als het bedrijf onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

Ik heb meerdere loonheffingsnummers, moet ik dan één of meerdere aanvragen doen?

Werkgevers met meerdere loonheffingsnummers die voor de gehele loonsom in aanmerking willen komen voor subsidie, zullen meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk één per loonheffingennummer. Hij moet wel de omzetdaling opgeven die hij voor de gehele onderneming verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Hoe werkt het NOW-voorschot?

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen.

Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Wat is de uiterlijke termijn om de meetperiode te bepalen?

De NOW-aanvraag moet uiterlijk gedaan worden op 31 mei 2020. De keuze voor de meetperiode moet worden gemaakt bij de aanvraag. Dit kan niet meer aangepast worden bij de definitieve afrekening. Kies daarom zorgvuldig of je het omzetverlies berekent vanaf:

 • 1 maart: geef het percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
 • 1 april: geef het percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
 • 1 mei: geef het percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

Kiest je voor de maanden april, mei en juni of de maanden mei, juni en juli dan is die keuze dus (deels) gebaseerd op een inschatting. Het is ook toegestaan om op 31 mei nog te kiezen voor een meetperiode maart-april-mei.

Omzetdaling

Hoe wordt de omzetdaling berekend voor bedrijven met een seizoensgebonden omzet?

De startdatum van de driemaandsperiode valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of vanwege seizoen patronen, wordt dit niet gecorrigeerd. Reden daarvan is dat de regeling eenvoudig gehouden moet worden vanwege de noodzaak om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen.

Hoe wordt de omzetdaling van gesubsidieerde organisaties bepaald?

Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij scholen en culturele instellingen, worden gelijkgesteld met omzet.

Moet ik aantonen dat mijn omzetdaling voortkomt uit de coronacrisis?

Uitgangspunt is dat de omzetdalingen van meer dan 20% die aan de NOW-aanvraag ten grondslag wordt gelegd het gevolg is van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen. Maar een werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%.

Waarom is een afname van de omzet als uitgangspunt gekozen?

Er is voor gekozen om de afname van omzet als uitgangspunt te nemen omdat een lagere omzet betekent dat er minder geld beschikbaar is om salarissen te betalen. Daarnaast is omzetdaling een criterium dat meetbaar en controleerbaar is.

Ik verwacht pas een omzetdaling te zien vanaf mei 2020, mag ik de meetperiode verschuiven?

Ja, dat is mogelijk. Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode (bijvoorbeeld 1 mei tot en met 31 juli) en vergelijkt deze met 1/4 van de totale omzet in 2019. Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld. De loonsom blijft ook in dit geval de loonsom van maart, april, mei 2020.

Let wel op, de keuze voor de meetperiode moet de werkgever maken bij de aanvraag. Dit kan niet meer aangepast worden bij de definitieve afrekening.

Mijn bedrijf bestond nog niet op 1 januari 2019, hoe bereken ik de omzetvergelijking?

Voor de berekening van de NOW-subsidie wordt de omzet in de meetperiode vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier is.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden kunnen hier niet aan voldoen en moeten daarom een andere berekening maken.

De werkgever moet dan uitgaan van de omzet over de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020. Deze omzet moet daarna gedeeld worden door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen en vermenigvuldigd worden met drie.

Is een bedrijf bijvoorbeeld gestart op 10 augustus 2019 dan tellen de maanden september 2019 tot en met februari 2020 mee. De omzet over die periode moet gedeeld worden door 6 maanden en daarna vermenigvuldigd worden met drie.

De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de door de werkgever gekozen meetperiode te delen door de referentie-omzet. De uitkomst wordt weergegeven in procenten.

Voor de situatie waarin het bedrijf nog niet bestond gedurende geheel 2019, zal het aanvraagformulier een nadere toelichting bevatten met aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Hoe werkt de NOW-regeling als je onderdeel bent van een internationaal concern? Moet dan voor de cijfers naar de volledige internationale groep worden gekeken?

Als er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals dat het geval is bij een concern, is de omzetdaling van de gehele groep de basis van de subsidie.

Om de omzetdaling te bepalen moeten de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking worden genomen en buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dus dat zij de omzetdaling van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben, niet moeten meetellen.

Heeft een concern als geheel minder dan 20 procent omzetverlies, dan krijgen de afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. De regering verwacht dat een concern dat als geheel geen of een beperkt omzetverlies lijdt, zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies. Daar stelt de regering tegenover dat, als de omzetdaling van het concern 20 procent is, alle onderdelen in aanmerking komen voor subsidie, terwijl dat op basis van hun individuele omzet misschien niet het geval was geweest.

Meer uitleg over de wijze waarop de cijfers moeten worden berekend door een concern is neergelegd in de toelichting op de NOW  Meer info op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now.

Ons bedrijf groeit sterk. De omzet in 2019 is veel lager dan de omzet die wij voor 2020 verwacht(t)en. Wordt hiervoor gecorrigeerd bij berekening van de subsidie?

Het kan voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor de berekening van de loonkosten of de omzetdaling en daarmee de berekening van de NOW-subsidie niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming.

De NOW-regeling voorziet echter niet in een mogelijkheid om dit te corrigeren. De regering heeft daarvoor gekozen vanwege ‘de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen’.

Als de omzetdaling na aanvraag lager blijkt te zijn, krijgt de werkgever dan een boete?

De werkgever krijgt geen boete als na de aanvraag blijkt dat de omzet minder is gedaald. Wel kan UWV een deel van het voorschot terugvorderen als het voorschot te hoog blijkt. Dat gaat als volgt; binnen 22 weken na afloop van de meetperiode moet de werkgever UWV vragen om de subsidie vast te stellen. Op basis van door de werkgever aan te leveren definitieve gegevens over de omzetdaling wordt dan vastgesteld hoe groot de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Binnen 24 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Als de omzetdaling bij de definitieve vaststelling lager blijkt te zijn, krijgt de werkgever dan een boete?

Nee, de werkgever krijgt geen boete als de omzetdaling lager blijkt te zijn. Wel kan een lagere omzetdaling leiden tot een lagere definitieve subsidie en een terugvordering. Dat gaat als volgt; binnen 22 weken na afloop van de meetperiode moet de werkgever UWV vragen om de subsidie vast te stellen. Op basis van door de werkgever aan te leveren definitieve gegevens over de omzetdaling wordt dan vastgesteld hoe groot de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Binnen 24 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Loonkosten die worden vergoed

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. De hoogte van de loonsom wordt gebaseerd op de hoogte van de loonsom in januari 2020. Als over januari 2020 nog geen gegevens bekend zijn, dan wordt de loonsom gebaseerd op de hoogte van de loonsom in november 2019. Uitgangspunt is dus drie maal de loonsom in januari 2020 (of november 2019).

Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan.

Ook aanvullende pensioen en vakantiegeld

Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

Rekenvoorbeeld:
Een werkgever heeft een omzetverlies van 50%. Hij krijgt dan dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Hij had in januari 2020 een loonsom van € 1.000.000.
Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.755.000 in totaal.
Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 1.404.000.

 • 0,5 = 50% omzetverlies
 • € 1.000.000 = loonsom januari 2020
 • 3 = 3 maanden (maart, april, mei)
 • 1,3 = + 30% ivm aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag
 • 0,9 = 90% wordt door de NOW-regeling vergoed

Het loon tot € 9.538 per maand wordt gecompenseerd

Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen (slechts 1,5% van de werknemers in Nederland ontvangt een loon boven dit maximumdagloon.)

Voor zover het loon boven € 9.538 per maand komt, komt dat meerdere dus niet voor subsidie in aanmerking. Hiermee wordt misbruik en oneigenlijk gebruik tegengegaan.

Subsidie gerelateerd aan percentage omzetdaling

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Dus bij een omzetdaling van bijvoorbeeld 50% is de NOW-subsidie 45% van de loonsom.

Wordt het vakantiegeld ook door de NOW-regeling vergoed?

Ja, ook aanvullende lasten en kosten zoals de opbouw van vakantiebijslag wordt gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

Worden de werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen vergoed?

Ja, ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

Waarom wordt 90% van de loonsom vergoed?

De reden om tot maximaal 90% (en tot maximaal 2 maal het maximumdagloon per maand per individuele werknemer) te vergoeden is enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om bedrijven in deze bijzondere situatie tegemoet te komen en anderzijds het beroep dat de overheid doet op het bedrijfsleven om onder deze bijzondere omstandigheden ook zelf verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast blijft het op deze manier voor werkgevers altijd gunstiger om waar dat mogelijk is omzet te blijven genereren.

Kan ik al een NOW-subsidie aanvragen voor de loonkosten vanaf juni 2020?

De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020. De regering houdt de mogelijkheid open om de regeling met drie maanden te verlengen. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden. Een eventuele verlenging van de regeling kan dan aansluiten op de eerste aanvraagperiode (die eindigt op 31 mei 2020). Bij verlenging van de NOW-regeling kunnen nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

Wordt het loon van zieke medewerkers ook meegenomen in de loonsom?

Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald. Met andere woorden: voor de loonsom moet worden uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.

Tellen werknemers die in maart, april of mei in dienst treden ook mee voor de NOW-regeling?

Voor de berekening van het voorschot wordt uitgegaan van het loon over het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij het voorschot vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020.

Let op, dit loonsomtijdvak geldt voor alle aanvragen. Dus ook wanneer de periode van omzetdaling wordt berekend over de driemaandsperiode die start op 1 april of 1 mei 2020 en doorloopt tot en met respectievelijk 30 juni of 31 juli 2020, geldt dat de subsidie ontvangen wordt voor de loonkosten van de werkgever in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020.

De loonsom kan in de subsidieperiode lager uitvallen dan in de referentieperiode, bijvoorbeeld omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loondoorbetaling hebben. De subsidie wordt dan naar beneden bijgesteld. Let op, deze bijstelling is onevenredig.

Is de loonsom over de periode 1 maart tot en met 31 mei hoger (bijvoorbeeld door salarisverhogingen of indiensttreding van personeel in die maanden), dan telt dit niet mee bij de uiteindelijke berekening van de tegemoetkoming.

Voor de berekening van de NOW-subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee. Hoe wordt dit maximum toegepast?

De loonsom voor de aanvraag bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het socialeverzekeringsloon (SV-loon). Het UWV gebruikt daarbij in beginsel de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren telt hierin mee.

De NOW-subsidie wordt vastgesteld door de loonsom van januari 2020 te vergelijken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.

Bij de vaststelling van de subsidie wordt de loonsom op verschillende manieren gecorrigeerd.

Uitkeringen die het UWV via de werkgever aan de werknemer uitbetaald en werkgeversbetalingen moeten uit de loonsom worden gehaald, de correctie voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden moet worden toegepast, en moet er mogelijk worden gecorrigeerd voor betaalde of niet gereserveerde vakantiebijslag.

Uitbetaalde vakantiebijslag wordt bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie niet meegenomen in de loonsom. Het gaat dan bijvoorbeeld om betaling van vakantiebijslag in januari 2020 aan een werknemer die uit dienst treedt. De loonsom van de werkgever die geen vakantiebijslag reserveert, wordt bij vaststelling van de subsidie gecorrigeerd met een vermenigvuldigingsfactor 0,926 (dit is 100/108, met afronding).

De maximering van het SV-loon per werknemer tot € 9.538 per tijdvak van een maand, vindt pas plaats na deze correcties.

De kosten van pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een forfaitaire opslag van 30% bovenop de loonsom (na maximering van het SV-loon wordt vermenigvuldigd met 1,3).

Wij betalen uitkeringen door aan de werknemer, vallen deze uitkeringen ook onder de loonsom?

Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt de loonsom op verschillende manieren gecorrigeerd.

Uitkeringen die het UWV via de werkgever aan de werknemer uitbetaald en werkgeversbetalingen worden bijvoorbeeld uit de loonsom gehaald.

Het gaat hierbij om het volgende: bij het voorschot kan het zijn dat het UWV werkgevers subsidie verleent voor een uitkering die het UWV via de werkgever aan de werknemer uitbetaalt. Werkgevers dienen deze uitkering op te geven in de loonaangifte en deze uitkeringen zijn vaak niet direct te onderscheiden binnen het SV-loon. Het gaat hierbij om uitkeringen die kwalificeren als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (ofwel: waarop de witte tabel wordt toegepast), zoals ZW-uitkeringen voor no-riskpolissen en Wazo-uitkeringen. Deze uitkeringen worden bij de definitieve vaststelling van de subsidie in mindering gebracht op de loonsom.

Hoe wordt de uiteindelijke NOW-subsidie berekend?

Stel dat een werkgever een omzetverlies van 50% heeft. Hij krijgt dan dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Hij had in januari een loonsom van € 1.000.000. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.755.000 in totaal.
Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 1.404.000.

 • 0,5 = 50% omzetverlies
 • € 1.000.000 = loonsom januari 2020
 • 3 = 3 maanden (maart, april, mei)
 • 1,3 = + 30% ivm aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag
 • 0,9 = 90% wordt door de NOW-regeling vergoed

Maar stel nou dat de loonsom van de werkgever in de periode maart tot en met mei geen € 1.000.000 per maand bedroeg, maar € 800.000. Dat is € 200.000 per maand lager en over drie maanden betekend in totaal dus € 600.000 lager. Die lagere loonsom wordt in de NOW-regeling als volgt verwerkt:
Bij een lagere loonsom van € 600.000 geldt een bedrag van € 780.000 lagere loonkosten, bij de loonsom is immers 30% opgeteld ivm aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag. De loonkosten zijn vervolgens vermenigvuldigd met het subsidiepercentage van 90% en dus geleid tot een subsidie van (€ 780.000 x 0,9) = € 702.000. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 702.000. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 1.755.000 – € 702.000) = € 1.053.000.

Waarom wordt uitgegaan van de loonsom in januari 2020? De coronacrisis is toch pas in maart uitgebroken?

De NOW-subsidie vormt een tegemoetkoming in de loonkosten in de maanden maart-april-mei 2020. Dit zijn de maanden waarvoor momenteel sprake is van een acute en niet-voorzienbare noodsituatie waarin de overheid een subsidie verstrekt in de loonkosten om werkgelegenheid te behouden.

Voor de vaststelling van de hoogte van het voorschot moet worden uitgegaan van de loongegevens zoals deze gelden op een bepaald tijdstip. Gekozen is voor de loonsom in januari 2020.

Dit is een periode die al achter de rug is en die werkgevers niet meer kunnen wijzigen (om zo een hogere subsidie te krijgen).

Van de werkgever wordt verlangd om de loonsom in de periode maart-april-mei 2020 zoveel als mogelijk gelijk te houden (als de loonkosten januari 2020). De subsidie is namelijk bedoeld om de werkgelegenheid behouden. Is de loonsom lager in de periode maart-april-mei 2020, dan wordt de subsidie bij definitieve vaststelling lager.

Wij hebben bonussen uitbetaald in januari, tellen die ook mee?

Sommige bedrijven hebben in januari bonussen of een dertiende maand uitbetaald. In de NOW is niet voorzien in een mogelijkheid om deze bedragen uit de berekening te halen. De loonsom in maart-april-mei 2020 kan hierdoor lager uitpakken, wat kan leiden tot een (onevenredige) verlaging van de subsidie. Het is niet duidelijk of dit door de regelgevers beoogd is. Werkgevers die hun personeel in dienst houden, maar wel bonussen etc. hebben betaald in januari, moeten er voorlopig rekening mee houden dat de definitieve compensatie lager wordt vastgesteld en gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Dit verandert aan de andere kant als de loonsom in maart-april-mei 2020 hoger wordt doordat bijvoorbeeld personeel in dienst is getreden.

Flexibele werknemers

Hoe werkt de NOW-regeling voor mijn flexibele werknemers? Voor mijn oproep- en min-max werknemers?

Hoewel dat aanvankelijk wel het plan was, is het aanhouden en doorbetalen van flexibele werknemers geen voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de NOW-subsidie. Het kabinet roept werkgevers wel op om het loon van flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen.

Werknemers met een flexibele arbeidsomvang hebben op grond van de wet (voor zover zij geen succesvol beroep kunnen doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang), alleen recht op loon voor het minimaal aantal uren dat vast is overeengekomen en voor zover de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten.

Maar de NOW voorziet ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen.

Dit werkt als volgt.

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is (behoudens uitzonderingen) gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Kiest de werkgever ervoor om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in januari 2020, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie. Als de werkgever minder betaalt, daalt de loonsom over de maanden maart-april-mei en wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit kan leiden tot een terugvordering. Een hogere loonsom in de maanden maart-april-mei leidt niet tot een hogere vaststelling van de subsidie.

Rekenvoorbeeld: bij 100% omzetdaling:

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei is gedaald tot € 110.000, omdat de werkgever de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet heeft doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

Wat te doen met oproepkracht zonder vaste uren. Als werkgever 100% wil doorbetalen om in aanmerking te komen voor de subsidie, terwijl er niet/beperkt wordt gewerkt. Welke uren als referentie nemen?

De uren die de oproepkracht in januari 2020 heeft gewerkt kan je als uitgangspunt nemen. De NOW-subsidie wordt namelijk ook gebaseerd op de totale loonsom die de werkgever aan zijn werknemers heeft uitbetaald in januari 2020.

Wat is het advies ten aanzien van het berekenen van de gemiddelde uren van oproepers?

Aangezien de NOW-subsidie wordt gebaseerd op de door de werkgever betaalde loonsom in januari 2020, is het meest praktisch om uit te gaan van het aantal uren dat de oproepkracht in januari 2020 heeft gewerkt en betaald heeft gekregen.

Wat te doen met medewerkers met flexibele contracten (min-max/oproep)?

Het kabinet roept werkgevers op om hun flexwerknemers en het loon van flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat het aanhouden van flexwerkers voorwaarde zou zijn om gebruik te kunnen maken van de NOW-regeling, is die voorwaarde uiteindelijk niet aan de regeling toegevoegd omdat het te complex bleek.

De NOW-subsidie wordt gebaseerd op de loonsom die de werkgever in januari 2020 heeft betaald. Als uitgangspunt van doorbetaling van loon kan de werkgever dus het aantal uren dat aan flexwerkers is uitbetaald in de maand januari 2020 nemen.

Zijn wij als werkgever verplicht om flexwerkers (medewerkers met 0 uren contracten) het rechtsvermoeden qua uren door te betalen? Of niet?

Als de flexwerkers daar terecht aanspraak op maken wel, maar als het gaat om de NOW-regeling, dan hoeft dat niet. De NOW-subsidie wordt gebaseerd op de loonsom die de werkgever in januari 2020 heeft betaald. Meest logisch is het dus om het loon van de flexwerkers die momenteel niet kunnen werken vanwege de coronamaatregelen, te baseren op hun loon in januari 2020.

Wat gebeurt er als je niet alle oproepkrachten uren doorbetaald gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 13 weken?

Het doorbetalen van loon dat is gebaseerd op het gemiddelde over de afgelopen 13 weken hoeft alleen als de oproepkrachten succesvol beroep kunnen doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang en voor zover de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten.

Als dat niet zo is, dan heeft de werkgever in principe geen loondoorbetalingsverpliching als de oproepkrachten neit werken en ook niet zijn opgeroepen om te werken. Maar de NOW voorziet ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers als zij meer loon betalen aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen.

Dit werkt als volgt. Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is (behoudens uitzonderingen) gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Kiest de werkgever ervoor om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in januari 2020, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie. Als de werkgever minder betaalt, daalt de loonsom over de maanden maart-april-mei en wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit kan leiden tot een terugvordering. Een hogere loonsom in de maanden maart-april-mei leidt niet tot een hogere vaststelling van de subsidie.

Rekenvoorbeeld: bij 100% omzetdaling:

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei is gedaald tot € 110.000, omdat de werkgever de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet heeft doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

Hoe moeten we omgaan met tijdelijke contracten die aflopen nadat de NOW-subsidie is aangevraagd?

Van de werkgever die een NOW-tegemoetkoming aanvraagt wordt verlangd dat hij geen ontslag wegens bedrijfseconomische aanvraagt voor zijn werknemers in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020.

De werkgever is echter niet verplicht om een tijdelijk arbeidscontract dat afloopt in de subsidieperiode te verlengen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt wel verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom ten opzichte van de referteperiode (door het aflopen of beëindigen van een arbeidscontract) zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken.

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020 (de referteperiode). Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Als de loonsom lager is omdat de werkgever ontslag van werknemers op bedrijfseconomische gronden heeft aangevraagd, dan wordt dat deel van de loonsomverlaging verhoogd met 50%.

Wie kan een NOW-aanvraag voor uitzendkrachten indienen?

Uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.