Scroll Top

De NOW-regeling volledig uitgewerkt

Dien nu de aanvraag voor de NOW-regeling in.

Door de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen worden werkgevers hard geraakt die ook zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen en heeft daarom op 17 maart jl. een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de zogeheten NOW-regeling), die komt als vervanging voor de Regeling Werktijdverkorting (WTV-regeling).

De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers die nu omzetverlies lijden te compenseren in de loonkosten. De uitwerking van de regeling is vandaag – 31 maart 2020 – bekend gemaakt. Een moment waar heel – ondernemend – Nederland op heeft zitten te wachten.

NOW-regeling krijgt subsidievorm

Het kabinet heeft de NOW-regeling in de vorm van een subsidie gegoten en het UWV verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering. Het UWV streeft ernaar dat  werkgevers vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen werkgevers normaal gesproken binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Wat verandert er precies?

De NOW-regeling kent andere voorwaarden dan de WTV-regeling. Zo wordt omzetverlies als leidend criterium genomen in plaats van werkvermindering. Dit omzetverlies moet ten minste 20% van de totale omzet bedragen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, kunnen werkgevers een van het UWV een voorschot van het UWV ontvangen.

Het aanvraagproces is daarnaast ook vereenvoudigd door de loskoppeling van de vergunning voor Werktijdverkorting en het aanvragen van een WW-uitkering. Ook het feit dat je de regeling bij één instantie – een loket van het UWV – zal aanvragen, bevordert waarschijnlijk de snelheid. Daarnaast hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies en worden er geen WW-rechten van werknemers verbruikt.

Hoogte tegemoetkoming en mogelijkheid voorschot

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling over een aaneengesloten periode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020. Dit loontijdvak geldt voor alle aanvragen, dus ook wanneer de periode van omzetperiode wordt berekend over de driemaandsperiode die start op 1 april of 1 mei 2020.

Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Dat ziet er als volgt uit:

Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

Als het UWV positief op de aanvraag beslist, zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Het voorschot wordt dan uitbetaald in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd om de eerste betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de aanvraag te realiseren.

Loonsom

Bij de berekening het voorschot wordt gebruik gemaakt van de loonsom van januari 2020 of als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. De loonsom die in aanmerking komt voor compensatie kan als volgt worden berekend:

 • Socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen (zoals bekend bij de Belastingdienst);
 • Een opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9 538,- bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De definitieve subsidie wordt achteraf vastgesteld en eventueel met voorschot verrekend.

Let op: bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom van januari (of november 2019) vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom in de subsidieperiode lager is omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen, wordt de uiteindelijke subsidie lager vastgesteld. Deze verrekening is een stimulans om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werken voordat sprake was van de zware terugval in omzet.

Omzet

In de NOW-regeling wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald op basis van de referentie-omzet. Voor de definitie van omzet wordt door het Kabinet aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.

Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern en op basis van artikel 2:377 lid 6 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 940) wordt uitgegaan van de netto-omzet. Het gaat daarbij om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijk van over de omzet geheven belasting.

De hoogte van het omzetverlies zal als volgt worden bepaald:

 1. Deel de totale referentie-omzet van 2019 door vier en vergelijk dat bedrag met de (te verwachten) omzet in maart-april-mei 2020. Soms is de uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom is het ook mogelijk om de omzetdaling te berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei.
 2. Bestond het bedrijf in 2019 nog niet? Dan moet je de omzet, gerealiseerd in de periode vanaf de eerste hele kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020, delen door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigen met drie.
 3. Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.
 4. De omzetdaling moet worden uitgedrukt in procenten.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

Naar verwachting kan de aanvraag vanaf 6 april worden ingediend. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Als de NOW is toegekend, dien je binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, vaststelling van de subsidie aan te vragen. Dit gaat via een nader bekend te maken subsidieformulier. Met dit formulier moet in ieder geval worden meegezonden:

 • De definitieve gegevens over de omzetdaling in de eerder genoemde periode;
 • In beginsel een accountantsverklaring, maar daar komt mogelijk een uitzondering op voor kleinere bedrijven;
 • Een verklaring dat de werkgever zich aan alle voorwaarden heeft gehouden.

Zoals gezegd is in beginsel een accountantsverklaring nodig. Binnen vier weken na publicatie van deze regeling verwacht het kabinet definitief te kunnen zeggen wanneer de accountantsverklaring wel en niet nodig is.

Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Als achteraf blijkt dat er teveel is betaald is het mogelijk dat je een deel van het voorschot moet terugbetalen en als er achteraf blijkt dat er te weinig is betaald word je verder gecompenseerd. Er staat géén boete tegenover het teveel ontvangen bedrag.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de NOW, moet een werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het omzetverlies bedraagt tenminste 20% in een aaneengesloten periode van 3 maanden, die valt 1 maart tot en met 31 juli 2020;
 • De werkgever kan één aanvraag per loonheffingennummer indienen;

Als er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, is de omzetdaling van de gehele groep de basis van de subsidie. Voor alle loonheffingennummers van werkgevers die onder de groep vallen, moet een aparte aanvraag worden gedaan, maar dezelfde omzetdaling worden opgegeven.

 • Het loon van de werknemers moet volledig worden doorbetaald;
 • Gedurende de periode van de tegemoetkoming mag t.a.v. de werknemers voor wie de tegemoetkoming geldt, geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd worden.
 • De subsidie mag alleen worden aangewend voor het betalen van de loonkosten.

De duur van de tegemoetkoming is drie maanden. Het is éénmalig mogelijk om de regeling met drie maanden te verlengen.

Regeling ook van toepassing voor ‘flexkrachten’

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Het kabinet doet een oproep aan bedrijven met flexkrachten (zowel uitzendkrachten, werknemers met 0-urencontracten, payrollmedewerkers etc.) om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

Uitzendkrachten en payrollmedewerkers zitten in de loonsom van de uitzend- of payrollwerkgever. Deze werkgevers kunnen ook via de NOW een tegemoetkoming vragen.

Direct een aanvraag voor NOW-regeling laten indienen?

LEAN LAWYERS ontzorgt je in dit hele subsidietraject voor een vast laag bedrag (€ 395 excl. btw tot 25 werknemers,  € 495 excl. btw vanaf 25 werknemers) via haar website NOWregeling.nl. Laat je gegevens achter en wij nemen zoveel als mogelijk voor je uithanden en blijven jouw contactpersoon voor de gehele aanvraag.

Al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend?

Als je al een aanvraag voor werktijdverkorting hebt ingediend, wordt deze aanvraag automatisch meegenomen in de nieuwe regeling. Deze aanvraag wordt echter helaas niet met voorrang behandeld. Er volgt vanuit het UWV een automatisch bericht met de vraag om aanvullende informatie op te sturen. De prognose van het omzetverlies moet bijvoorbeeld nog worden opgestuurd. Heb je dit via ons al geregeld, dan nemen we contact met je op om dit verder te begeleiden.

Nog vragen of hulp nodig?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over de NOW-regeling of leven er andere corona- of arbeidsrechtelijke vragen? Contracteer dan direct vrijblijvend Dries (dries@LEANlawyers.nl) Sanita (sanita@LEANlawyers.nl) of op het nummer 085 – 303 64 29.

Wij denken graag met je mee in deze moeilijke tijd.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.