Scroll Top

Het derde steun- en herstelpakket toegelicht

photo-1535232843222-a40c29436fd3

Inmiddels is duidelijk dat de economische gevolgen van het coronavirus langer bij ons zullen blijven. Het tweede steunpakket van de overheid is niet genoeg om die gevolgen op te vangen. Zonder aanvullend steunbeleid is de verwachting dat de werkloosheid in 2021 oploopt naar 6,5%. Vrijdag 28 augustus heeft het kabinet daarom een omvangrijk derde steun- en herstelpakket aangekondigd. Daarbij worden niet alleen de steunmaatregelen als de NOW, Tozo en TVL verlengd, maar is er ook aandacht voor investeringen in om- en bijscholing, begeleiding van werk naar werk, het bestrijden van jeugdwerkloosheid en schuldhulpverlening. 

Verlenging NOW: drie tijdvakken

Het kabinet verlengt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Het omzetverlies waarvan minstens sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW, blijft in het eerste tijdvak 20%. Vanaf het tweede tijdvak is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Verlaging vergoedingspercentage

Van het vergoedingspercentage van 90% in het eerste tijdvak wordt 10% ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt hierdoor 80%. Het kabinet en sociale partners willen met deze afspraak zo veel mogelijk voorkomen dat mensen een beroep doen op de sociale zekerheid als het voor een bedrijf nodig blijkt om mensen te laten gaan. Het vinden van een andere baan gaat immers het makkelijkst als er nog een baan is. 

Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak (dat start per januari 2021) bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak (april 2021) 60%.

Ontslagboete vervalt

De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) vervalt. Bedrijven krijgen de ruimte om de loonsom gedeeltelijk te verlagen zonder daarvoor gekort te worden op de subsidie. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal tweemaal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Verplichting gericht op scholing en verbod op uitkeren dividend en bonusuitkeringen blijven 

In de derde NOW (bestaande uit drie tijdvakken) blijven bedrijven verplicht om- of bijscholing te stimuleren. Ook het verbod op bonussen en dividend blijft bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Aanvragen vanaf 16 november

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen. Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats na afloop van de drie tijdvakken.

Tozo: vermogenstoets en ondersteunen nieuwe toekomst

De Tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers (de Tozo) wordt ook met 9 maanden verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. 

Per 1 oktober 2020 gaat een vermogenstoets deel uitmaken van de voorwaarden. Gekeken wordt naar beschikbare geldmiddelen. Ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) komen niet meer in aanmerking voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, worden buiten beschouwing gelaten.

Per 1 januari 2021 start de overheid met steun aan ondernemers die zich oriënteren op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, bij- of omscholing en heroriëntatie. 

Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL)

De tegemoetkoming voor vaste lasten van mkb-ers wordt ook met 9 maanden verlengd, waarbij het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. 

Voor de tranche tot en met 31 december wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, dat wil zeggen dat bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking komen. Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door deze omzetdervingsgrens te verhogen naar 40%. Voor de periode 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%. 

Maatregelen gericht op investeringen

Het herstel- en steunpakket is breder dan de eerdere twee noodpakketten, en richt zich ook op investeringen om het herstel van de economie te bespoedigen. Het pakket aan maatregelen gericht op investeringen zijn vormgegeven langs vier lijnen: het versnellen van publieke investeringen; het uitlokken en aanjagen van private investeringen; het versterken van de solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven en het stimuleren van innovatie.

Herstelpakket

Omdat niet kan worden voorkomen dat mensen worden ontslagen en dat bedrijven failliet gaan, reserveert het kabinet verder ongeveer € 1,4 miljard voor een goede begeleiding van werk(loosheid)naar werk, (om)scholing en ontwikkeling, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Wil je overleggen?

Heb je nog vragen over het derde steun- en herstelpakket of heb je andere vragen die (indirect) te maken hebben met de coronacrisis, neem dan gerust contact op met onze LEAN Corona Desk en onze arbeidsrecht-/herstructureringsspecialisten.

Wij zijn te bereiken op het nummer 085 – 303 64 29 of stuur een mail naar arbeidsrecht@LEANlawyers.nl.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.